Menü
Boşanma Davaları

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi

Boşanma dilekçesi hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Dilekçesinde Olması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Boşanma davası açabilmek için hazırlanacak dava dilekçesinde şu unsurların sırasıyla yer alması gerekir:

1. Dilekçenin hangi mahkemeye hitaben yazıldığı belirtilmelidir.

Boşanma dava dilekçesi hazırlanırken öncelikli olarak hangi mahkemeye hitaben yazıldığı belirtilmelidir. Burada boşanma davasının yetkili ve görevli mahkemeye hitabeden yazılması gerekir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Davaya bakmakla görevli mahkeme ise kural olarak aile mahkemesidir.

Boşanma dava dilekçesi hazırlanırken öncelikli olarak dilekçenin hangi mahkemeye hitaben yazıldığı hem yer hem görev bakımından belirtilmelidir. Örneğin İstanbul Kadıköy’de oturan bir kişi, dava dilekçesinin ilk başına “İstanbul Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesine” şeklinde yazmalıdır.

İstanbul Adliyesi

2. Tarafların isim, soy isim, T.C. kimlik numarası ve adresleri yazılmalıdır.

Dilekçenin hangi mahkemeye hitaben yazıldığı belirtildikten sonra taraflardan her birinin davacı veya davalı şeklinde sıfatları, T.C. kimlik numaraları, tebligata elverişli bulunan adresleri ve dilekçenin konusu belirtilmelidir. Bu bilgilerin de eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Nitekim bu konularda bir eksiklik olması, dava şartlarının eksikliği anlamına gelecektir. Dava şartlarının eksikliği ise davanın reddine karar verilmesine dahi neden olabilmektedir.

3. Boşanmaya neden olan vakıaların sıra numarası altında açık özetleri yazılmalıdır.

Taraflara ilişkin bilgiler açıklandıktan sonra “açıklamalar” başlığı altında, boşanma davası açılmasına neden olayların sıra numarası altında açıklanması gerekir. Boşanmaya neden olan olayların, olayın anlaşılmasına imkan verecek sadelikte ve anlaşılır bir şekilde yazılması büyük öneme sahiptir. Nitekim boşanma davasının kazanılabilmesi için, dava dilekçesini inceleyecek hakimin uyuşmazlığın temelini oluşturan konuları anlayabilmesi gerekir.

4. İddiaların hangi delillerle ispat edileceği açıklanmalıdır.

Boşanmaya neden olan olayların sıra numarası altında açık özetlerinin yazılmasından sonra, iddiaların hangi deliller ile ispat edileceğinin açıklanması gerekir. Dava dilekçesinde açıklanan deliller hemen sunulabilir. Ancak delillerin hemen sunulması gibi bir şart bulunmamaktadır. Davacı, bildirdiği delilleri ilerleyen aşamalarda sunabilir. Söz gelimi boşanma dava dilekçesinde tanık deliline dayanan taraf, tanıkların isimlerini ve adreslerini daha sonra da mahkemeye bildirebilir. Boşanmada tanık delili hakkında daha detaylı bilgilere “tanık delili” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

5. Mahkemeden hangi taleplerde bulunulduğunun açıkça belirtilmelidir.

Boşanma dilekçesinde en önemli kısımlardan biri, mahkemeden taleplerin yer aldığı “talep sonucu” bölümüdür. Davacı taraf, mahkemeden hangi taleplerde bulunduğunu talep sonucu olarak özetlemeli ve maddeler halinde sıralamalıdır.

Yukarıda belirttiğimiz unsurların tamamlanması sonrasında dilekçe tarihinin yazılması, isim ve imza eklenmesi ile boşanma dilekçesi hazırlanmış olacaktır.

Dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 119. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenleme şu şekildedir:

Dava dilekçesinin içeriği – HMK 119

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Örnek Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Nereye Sunulur?

Boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra, yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki adalet sarayına doğrudan sunulur. Ancak başka bir adliyeden de talimat yolu ile dava açılması da mümkündür. Günümüzde tüm adliyelerde hukuk mahkemeleri ön bürosu bulunmaktadır. Boşanma dilekçesi de ön büronun bulunduğu adliyelerde, “aile mahkemeleri ön bürosuna” sunulur. Dava dilekçesinin sunulması ve gerekli harçların yatırılması sonrasında ise dava açılmış olur.

Boşanma Dava Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma dilekçesinin hazırlandıktan ve adliyede sunulduktan sonra memur, yatırılması gereken harçları hesaplar. Bu hesaplama doğrultusunda davacı, harçları ilgili veznelere yatırır ve dekontunu tekrar memura getirir. Günümüzde boşanma dava masrafı yaklaşık olarak 700-TL’dir. Ancak davadaki talep sonucuna göre bu harçlar değişmektedir. Davanın açıldığı tarih evrakların sunulduğu değil; harcın yatırıldığı tarihtir.

Boşanma Dilekçesi Sunulduktan Sonra Hangi İşlemler Yapılır?

Boşanma dilekçesinin aile mahkemesi ön bürosundan sunulmasından ve harçlarının yatırılmasından sonra dosya, ilgili aile mahkemesine gönderilir. Davacı tarafa da davanın görüleceği mahkemenin adı ve davanın esas numarasını içeren bir belge verilir. Dava dosyasını ilk olarak ilgili mahkemenin hakimi incelenir. Aile hakimi, dava dilekçesi incelendikten sonra tensip zaptı hazırlar. Tensip zaptında davanın tarafları, hukuki nedenler, yargılama usulü ile ilerleyeceği tarafların hangi dilekçeleri sunabilecekleri ve taraflara dilekçelerinde bulunması gereken hususlar ihtar edilir.

Boşanma davası açıldığında aile mahkemesi hakimi, hazırlayacağı tensip zaptı ile birlikte velayet, tedbir nafakası, aile konutunun kimin kullanımına tahsis edileceği gibi konularda gerekli görürse ara kararlar oluşturabilir. Yine mahkeme, tensip zaptı ile birlikte ilk duruşmanın hangi tarihte yapılacağını da gerekli görürse tespit edebilir.

Mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptı ve davacı tarafından sunulan dava dilekçesi ile deliller, davalının adresine tebliğ edilir. Bu şekilde tebligatı alan davalının, iki haftalık süre içerisinde davaya cevap dilekçesi sunması gerekir. Davalı, iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunamayacaksa mahkemeden ek süre talep edebilir.

Boşanma dilekçesi

Boşanma Dilekçesi Sunulduktan Sonra İlk duruşma Ne Zaman Yapılır?

Dava dilekçesinin hazırlanması, tensip zaptının hazırlanması ve dilekçeler aşamasının sona ermesinden sonra ön inceleme duruşma tarihi tayin edilir. Ön inceleme duruşması, dava dilekçesinin mahkemeye sunulmasından sonra ortalama 4-5 ay sonrasına verilmektedir. Bu sürenin uzun olmasının sebebi, aradan geçen süreçte dilekçeler aşamasının sonuçlanmasının bekleniliyor olması ve mahkemelerin iş yoğunluğudur. Ön inceleme duruşması, mahkemenin yapacağı ilk duruşmadır. Tayin edilen ön inceleme duruşması, taraflara tebliğ edilir ve gerekli hazırlıkları yapmaları ihtar edilir.

Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği bildirilir.

Mahkeme ön inceleme duruşmasında dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemlerini yapar ve gerekli ara kararları oluşturur.

Boşanma Dilekçesi Karşı Tarafa Ne Zaman Ulaşır?

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra yaklaşık 1-2 gün içerisinde tensip zaptı hazırlanır. Tensip zaptı hazırlandıktan sonra dava dilekçesi ile birlikte davalıya tebliğe çıkarılır. Bu tebligat yaklaşık olarak 10 gün içerisinde davalıya ulaşmaktadır. Ancak bildirilen adresin hatalı olması, PTT’den kaynaklanan tebligatta gecikmelerin yaşanması gibi durumlarda süreler daha da uzayabilmektedir. Yargılamanın uzamaması için davacının, bu detayları takip etmesi gerekir. 

Boşanma Dilekçesi Nereden Takip Edilebilir?

Günümüz teknolojisinde, boşanma dilekçesini takip etmek amacıyla adliyeye gidip mahkeme kalemlerinden bilgi istenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Nitekim açılan boşanma davasının e-devlet üzerinden takip edilmesi mümkündür. E-devlete giriş yaptıktan sonra, dava dosyası sorgulama bölümünden, müdahil olunan davanın takibi yapılabilir.

Aynı zamanda vatandaşların yargı sistemine elektronik ortamda erişmelerini sağlamak için, UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi geliştirilmiştir. Bu sisteme Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası bulunan bütün Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları erişebilmektedir.

Boşanma davası ile ilgili tüm işlemler, UYAP vatandaş portaldan gerçekleştirilebilmektedir. Ancak dava açma ve evrak gönderme işlemleri için, ek olarak e-imza gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve boşanmaya bağlı tüm hukuki konularda anlaşmaları durumunda açılır. Anlaşmalı boşanmasında da dava dilekçesi, yukarıda detaylıca anlattığımız boşanma dilekçesi ile aynı şekilde hazırlanmaktadır. Ancak anlaşmalı boşanmada boşanmaya neden olayların tüm detayları ile açıklanması ve boşanmaya neden olaylara dair delillerin sunulması gerekmez. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde, boşanmaya neden olaylara ilişkin deliller yerine anlaşmalı boşanma protokolü sunulması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolü, yazılı şekilde düzenlenmelidir. Bu protokolde tarafların isim, soy isim, T.C. kimlik numaraları ve adresleri yer almalıdır. Hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin anlaştıkları konuların tek tek protokolde belirtilmesi gerekir. Bu kapsamda hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünde;

Başta olmak üzere tüm konularda eksiksiz anlaşmış olmaları gerekir. Bu şekilde hazırlanan protokol, her iki tarafında ıslak imzasını içermeli ve taraflar mahkemeye beraber başvurmalıdır.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak