Menü
Boşanma Davaları

Uzaklaştırma Kararı – 20 Soru/Cevap

Uzaklaştırma kararı

Uzaklaştırma kararı hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilir ve hukuki desteğe ihtiyacınız olduğunda bizlere ulaşabilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Aile içi şiddet olayları ile kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiilleri toplumsal hayatımızın en önemli sorunlarından biridir. Bu yöneki olayların önlenmesi amacıyla kanunlarla bazı düzenlemeler yapılmış ve önleyici tedbirler alınmıştır. Alınan önleyici tedbirlere uygulamada, koruma kararı denilmektedir. Koruma kararı, şiddet mağdurunun başvurabileceği bir hukuki çare, önleyici bir hukuki koruma tedbirdir.

Şiddet mağduru kişi, kendisine şiddet uygulayan eşinin ortak konuttan ayrılmasına karar verilmesini hakimden talep edebilir. Bu takdirde hakim şiddet uygulayanın ortak konuttan ayrılmasına ve ortak konutun şiddet mağduruna tahsis edilmesine karar verebilir. Burada bahsedilen şiddetin mutlaka fiziksel şiddet şeklinde gerçekleşmesine gerek yoktur. Nitekim şiddetin psikolojik, cinsel, ekonomik olmak üzere farklı görünüş biçimleri mevcuttur. Koruma kararı, şiddetin her türlüsüne yönelik verilebilmektedir. Hatta şiddet olgusunun gerçekleşmiş olması da şart olmayıp; şiddet tehlikesinin varlığı dahi yeterli kabul edilmektedir.

Uzaklaştırma kararı

Uzaklaştırma Kararı Hangi Kanunda Düzenlenmiştir?

Uzaklaştırma kararı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenmiştir. 6284 sayılı Kanun, ülkemizde 2012 yılından itibaren uygulanmakta ve şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ile bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amaç edinmektedir.

Sevgiliye Uzaklaştırma Kararı Alınabilir Mi?

Koruma kararının amacı, kadını ve aile içi şiddeti korumaktır. Bu kapsamda sevgiliye uzaklaştırma kararı alınması da mümkündür.

Koruma Kararı Kaç Günde Çıkar?

Koruma kararları, kural olarak hakim tarafından hükmedilir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri de koruma kararı verebilir. Kolluk amiri yani polis, başvurunun yapıldığı gün koruma kararı verebilir. Bununla beraber gecikmesinde sakınca bulunan hal söz konusu değil ise hakim tarafından hükmedilir. Hakim tarafından verilen koruma kararı ise iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1 gün içerisinde verilmektedir.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbirleri Nelerdir?

Hakim, 6284 sayılı kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıda yazılı koruyucu tedbirlere karar verebilir;

 • Kişinin iş yerinin değiştirilmesi,
 • Kişinin evli olması durumunda müşterek yerleşim yerinden farklı bir yerleşim yeri belirlenmesi,
 • Şartları oluşmuş ise korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhinin konulması,
 • Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.

Polisin Evden Uzaklaştırma Kararı Vermesi Mümkün Mü?

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda önleyici tedbir kararı kolluk kuvveti olarak polis tarafından verilebilir. Ancak polisin koruma kararı verdiği durumlarda, kararın uygulanması belli şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Nitekim 6284 sayılı Kanun’a İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 29. maddesinde “Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.” denilmektedir.

Yönetmelikteki düzenlemeye göre, polisin verdiği kararının, tedbirin alındığı günden sonraki ilk iş gününden itibaren 24 saat içerisinde hakim onayına sunulması gerekir. Hakim tarafından onaylanmayan koruma kararlar, bütün sonuçları ile beraber ortadan kalkar. Polis uzaklaştırma kararı verebilir mi sorusuna bu açıklamalarla cevap vermek mümkündür. Koruma kararının uygulanmasından ise kararı veren veya kararın uygulanacağı yer kolluk görevlileri sorumludur.

6284 sayılı Kanun’a İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 35.maddesi:

Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Koruma kararının mahkemeye sunulacak bir başvuru dilekçesi ile veya karakola gidilerek verilecek bir ifade ile talep edilmesi mümkündür. Başvuruyu alan mahkeme ve kolluk, uzaklaştırma kararına dair talepleri ele alıp; gerektiği şekilde uzaklaştırma kararı verir.

Koruma Kararının Süresi Nedir?

Koruma kararı, en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde koruma kararının süresinin uzatılmasını talep etmek mümkündür. Bu konuda bir üst sınır da bulunmamaktadır. Ayrıca mahkeme hakimi kendiliğinden, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Hükmedilen uzaklaştırma kararına karşı ilgililer, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde itiraz edebilirler. Hakim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde, numara olarak kendisini izleyen mahkemeye, son numaralı daire için birinci mahkemeye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması halinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hakimi ile asliye hukuk mahkemesi hakiminin aynı hakim olması halinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Bu yöndeki kararlara karşı istinaf başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

Koruma Kararı İhlal Edilirse Ne Olur? Uzaklaştırma Kararı İhlali

Uzaklaştırma kararı ihlali söz konusu olduğunda hangi yaptırımların uygulanacağı kanunda düzenlemiştir. Bu kapsamda 6284 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre;

Madde 13 – Tedbir kararlarına aykırılık
(1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.
(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.
(3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir

Görüleceği üzere koruma kararına uygun davranılmaması halinde, uzaklaştırma kararı ihlali durumunda, ihlal eden kişi hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanır. Aynı madde hükmüne göre uzaklaştırma kararı ihlalinin her tekrarında, verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadardır. Bununla beraber verilen zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez. Buradaki zorlama hapsi, nafaka yükümlülüğünü ihlal sebebiyle verilen tazyik hapsi cezasından niteliği itibariyle benzerdir. Ancak uzaklaştırma kararı ihlali durumunda verilecek tazyik hapsinin şartları ve uygulanma şekli farklıdır.

Uzaklaştırma Kararı

Koruma Kararı Sonrası Boşanma Davası Hemen Açılmalı Mı?

Koruma kararı, aile içi şiddetin var olduğunun bir göstergesidir. Bu sebeple boşanma davaları bakımından önem arz etmektedir. Diğer yandan koruma kararı neticesinde boşanma davası açılması zorunlu değildir. Ancak şiddet olgusu, dava açmak için önemli bir nedendir. Bu sebeple hakkında ortak konuttan uzaklaştırılmasına karar verilen eşe en kısa sürede boşanma davasının da yöneltilmesinde hukuki yarar mevcuttur. Ancak burada dikkat edilmelidir ki koruma kararına rağmen eşin affedilmiş olması, boşanma davasında bu karara dayanılamayacağı anlamına gelmektedir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre, affedilen veya hoşgörü ile karşılanan durumların boşanma davasında kusur belirlemesinde dikkate alınamaz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/2065 E., 2020/46 K., 23.01.2021 K.T.

Toplanan delillerin değerlendirilmesinde; davacının 09.01.2014 tarihli duruşmada “…evden ayrılırken çocuklarla birlikte babamın evine gidiyorum, kendini iyi hissettiğinde gelirsin diye not bıraktım, bu şekilde evden ayrıldım, ben normal evden ayrılır gibi evden çıktım, hiçbir şey yanıma almadım, ben evden ayrılmak niyetinde değildim…” beyanında bulunduğu, davalının davacıya 17.01.2013 tarihinde uyguladığı fiziksel şiddet vakıasından sonra davacının, tanık ifadelerinde de yer aldığı üzere davalı hakkında verilen koruma kararı sona ermeden eşini telefonla arayarak eve çağırdığı, tarafların bu şekilde barışarak birlikte yaşamaya başladıkları anlaşılmaktadır.

Affedilen olaylar tarafların kusurlarının belirlenmesinde dikkate alınamayacağından, affedilen olaylar gerekçe yapılarak taraflar lehine maddi ve manevi tazminata da hükmedilemeyecektir. Taraflar bir araya geldikten sonra da aralarında geçimsizliği kabule elverişli ve taraflara kusur olarak yüklenecek bir olayın yaşanmadığı dosya kapsamı ile aşikâr olup duyuma dayalı tanık beyanlarına dayanarak kusur irdelemesi yapılarak, bir tarafın beyanına üstünlük tanıyarak taraflara kusur yüklemek de usul ve yasaya aykırılık teşkil edecektir.

Uzaklaştırma Kararının Boşanma Davasına Etkisi Nedir?

Koruma kararının varlığı, evlilik birliğine dair geçimsizliklerin bulunduğunu işaret etmektedir. Ancak tek başına uzaklaştırma kararının boşanma davasına hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu sebeple boşanmaya neden olan olayların somut deliller ile ispat edilmesi gerekir. Başkaca deliller ile desteklenmeyen uzaklaştırma kararının boşanma davasına etkisi bulunmamaktadır.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Metreyi Kapsar?

6284 sayılı Kanun’da uzaklaştırma kararı kaç metreyi kapsar sorusu bakımından sınır belirtilmemiştir. Nitekim böyle bir düzenlemenin getirilmesine de ihtiyaç bulunmamaktadır. Nitekim burada önemli olan uzaklaştırma kararının ihlali yönünde bir fiilin bulunup bulunmadığıdır. hakkında uzaklaştırma kararı verilen bir kişinin, müşterek konutun karşı sokağına gelip beklemesi halinde koruma kararının ihlal ettiğini kabul etmek gerekir. Nitekim 6284 sayılı Kanun’un varoluş amacı şiddet mağduru kişiyi her türlü şiddetten korumaktır. Evin karşısında beklemek de şiddet mağduruna yönelik başka bir psikolojik bir şiddettir. Bu ve benzeri durumlarda metre hesabı yapılmasına ihtiyaç dahi bulunmamaktadır.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Uzatılır?

Koruma kararı, en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde koruma kararının süresinin uzatılmasını talep etmek mümkündür. Bu tür durumlarda uzaklaştırma kararının süresinin sona ermesinden önce başvuruda bulunma gerekir. Nitekim koruma kararının süresi sona erdiğinde, karar tüm hukuki sonuçlarıyla beraber ortadan kalkacaktır.

İstanbul adliyesi

Uzaklaştırma Kararı Karşı Tarafa Nasıl Bildirilir?

6284 sayılı Kanun’a İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 31.maddesinde “Tedbir kararı, kararı veren merci tarafından korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir.” denilmektedir. Bu bağlamda koruma kararının sözlü olarak veya tebligat suretiyle bildirilmesi mümkündür. Ancak sözlü bildirim uygulamakta kullanılmamaktadır. Uygulamada kolluk marifetiyle uzaklaştırma kararı verilmesi durumunda taraflara uzaklaştırma kararı derhal tebliğ edilmektedir. Mahkeme marifetiyle uzaklaştırma kararı verilmesi halinde ise uzaklaştırma kararı bazı durumlarda posta marifetiyle bazı durumlarda ise muhatabın yaşadığı kolluğa uzaklaştırma kararının tebliği için görevlendirme yapılarak bildirilmektedir.

Uzaklaştırma Kararı İhlali Şikayeti Nereye Yapılır?

Koruma kararı ihlal edildiği durumlarda kararı veren karakola veya mahkemeye gidilerek şikayetçi olunması mümkündür. Şikayeti alan mahkeme, koruma kararının ihlali ile ilgili önemli emarelere rastladığında karşı tarafa durumu bildirir ve yazılı olarak savunma sunması için süre verir. Sonrasında ise koruma kararının ihlalinin incelenmesi için duruşma açılır. açılacak bu duruşmada şikayetçinin iddiası ve karşı tarafın savunması ele alınarak bir karar verilir. Mahkeme tarafından verilecek karara karşı itirazda bulunmak mümkündür. 

Uzaklaştırma Kararı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Uzaklaştırma kararına dair kararlar, “değişik iş” ismi verilen ayrı bir dosyalama sistemi üzerinden verilmektedir. Bu dosyalar UYAP sisteminde görünmemektedir. Bu sebeple uzaklaştırma kararının adliyeden sorgulanması gerekmektedir. Ancak taraflar arasında boşanma davası varsa ve boşanma davası içerisinden koruma kararı verilmişse bu tür durumlarda UYAP vatandaş portal sistemi üzerinden uzaklaştırma kararı sorgulaması yapılabilir.

Uzaklaştırma Kararı E-devlet Üzerinden Görünür Mü?

Yukarıda açıkladığımız üzere koruma kararları değişik işi dosyası niteliğindedir. Bu sebeple bu yöndeki kararların  e-devlet üzerinden görünmesi mümkün değildir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile İşler Mi?

Koruma kararı, koruyucu bir tedbir niteliğindedir. Bu sebeple bu tür kararlar adli sicil kaydında yer almaz. Bu sebeple sabıka kaydı alınarak, uzaklaştırma kararı sorgulama yapılması mümkün değildir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl İptal Edilir?

Koruma kararına hükmedilmesi sonrasında karara neden olan olaylar ortadan kalkmış olabilir. Bu tür durumlarda kararın iptali için, kararı veren mahkemeye başvuruda bulunulması ve koruma kararı taleplerinden feragat edildiğinin bildirilmesi gerekir.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

26 Yorumlar

 • mahmut
  17/05/2022 at 23:36

  merhaba eşimin şikayetiyle polis ifademi alip beraber oturduğumuz evin anahtarlarini alip eşime verdi.aile hakimi henuz onaylamada polis böyle alabiliyor mu.şayet boyle bir hakki yoksa ne yapilabilir

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   21/05/2022 at 09:14

   Merhaba,
   Bazı durumlarda polis de uzaklaştırma kararı verebilmektedir. Ancak bu kararın mahkeme onayına sunulması zorunludur. Kararı onaylayan mahkemeye hitaben itiraz dilekçesi yazabilirsiniz.
   İyi günler.

   Reply
  • Bahadır karakoç
   04/09/2022 at 08:41

   İyi günler lehime 90 gün uzaklaştırma verildi karşı taraf ceza davasında ceza yedi ben şimdi tazminat davası açıyorum da 90 gün uzaklaştırma için de tazminat talep edebilir miyim

   Reply
   • Av. Yaşar Öksüz
    18/09/2022 at 09:45

    Merhaba,
    Açacağınız davanın başarılı olabilmesi için, tazminat davası açmak için gereken şartları taşıması gerekir. Sadece uzaklaştırma kararına dayanarak açılması yerinde olmayabilir. Hukuki destek almanızı tavsiye ederim.
    İyi günler.

    Reply
 • Yasemin
  15/07/2022 at 02:06

  Uzaklastirma karari kac gunle baslar kac gun surer

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/08/2022 at 10:12

   Merhaba Yasemin Hanım,
   Uzaklaştırma kararı 1 ay ile 6 ay arasında hükmedilmektedir. Ancak kararın uzatılması talep edildiğinde ve şartlar da oluştuğunda kararın uzatılması mümkündür.
   İyi günler.

   Reply
 • Faruk
  17/07/2022 at 08:46

  Merhab eşim 3 ay uzaklastirma kararı aldı bu uzaklastirma süresi içerisinde kızımızın düğünü var ben katilabilirmiyim

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/08/2022 at 10:15

   Merhaba Faruk Bey,
   Uzaklaştırma kararının amacı, şiddet eylemlerini önlemektir. Hayatınızda belki de sadece bir defa yaşayacağınız böylesine özel bir günde kızınızın yanında olmanız, uzaklaştırma kararın ihlal edilmesi olarak yorumlamamak gerekir. Ancak bu konuda kararını ve düğünün yapılacağı yeri de değerlendirmek gerekir.
   İyi günler.

   Reply
 • Sedat
  27/07/2022 at 01:26

  Merhaba ben boşandım çocukların velayeti ben de anneleri şuan evli küçük kızım annesine görüş me için gittiği zamanlar da eşine baba demesi konusunda pisikolojik baskı uyguladığı sekiz yaşında kızımın da o an ki savunmasızlığın dan dolayı baskıya boyun eğmesi durumu sebebiyle üvey baba konumundaki kişi süresiz uzaklaştırma kararı alınabilirmi

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/08/2022 at 10:22

   Merhaba Sedat Bey,
   Bu tür durumlarda kızınız adına uzaklaştırma talebinde bulunabilirsiniz. Ancak uzaklaştırma kararı en fazla 6 ay için verilir. Süresiz uzaklaştırma kararı verilmemektedir.
   İyi günler.

   Reply
 • İsmail Hakkı Dasdemir
  31/07/2022 at 13:31

  Esime verdiğim vekaletikotuye kullandi tüm tasinmazlarimi oğluma ve gelinime satış yapmış bankadaki paraları çekmiş yurt dışından olduğum için dava açtım oda boşanma davası açtı 6 sene sonra sonuçlandı kazandim tabuları geri iadesi kesin kararın çıktığı gün uzaklaştırma alıp evi boşalttı eşyaları götürdü oğlumla beraber uzaklaştırma haksız deyilmi haketiyim evi boş olduğu halde üç ay giremiyeceyim böyle adalet olurmu sonra hastayım felç geçirdim kime zarar verebilirim

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/08/2022 at 10:09

   Merhaba İsmail Hakkı Bey,
   Uzaklaştırma kararının uygulanmasındaki sıkıntılı durumlardan biri ile karşılaşmışsınız. Karara itiraz süreçlerini kullanmanız gerektiği anlaşılıyor. Geçmiş olsun.

   Reply
 • Eda
  03/08/2022 at 19:01

  Merhabalar yaşar bey başımdan geçen travmatik bir olayımı kısaca sizle paylaşıp sizden fikir almak istiyorum bana yardımcı olursanız çok büyük duacınız olucam ? 1 hafta önce annemi almaya dayimlara gittim minibüsten indikten hemen sonra arkamdan 40 yaşlarında bir bayan bana seslendi adın ne diye sordu bende dürüstce adımı söyledim siz kimsiniz deyince bana hakaret etmeye başladı kocamın metresi dostu vs vs sonra ikna etmek adına numarama kadar verdim belki eşine gösterir benim olmadığımı anlasın diye daha sonra bana şiddet uygulamaya başladı esnaflar sayesinde ordan uzaklaştım eve geldikten 3gun sonra bana uzaklaştırma tebligatı geldi bayandan şok oldum şiddete uğrayan benim iftiraya uğrayan benim hakarete uğrayan benim mağduru oynayan kendisi sizce bu durum da ne yapmam gerekiyor psikolojik olarak çökmüş durumdayım 26 yaşındayım ve hayatım boyunca ilk kez böyle iğrenç bir olayın içinde bulunuyorum yardımcı olursunuz umarım iyi çalışmalar diliyorum ?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/08/2022 at 10:05

   Merhaba Eda Hanım,
   Öncelikle Geçmiş olsun.
   Uzaklaştırma kararı taleplerinde yaşanılan en büyük sorunların başında bu kararların hiçbir delil incelemesi yapılmadan veriliyor olması geliyor. Sizin durumunuzda da karşı tarafın sadece talebi üzerine uzaklaştırma kararı verilmiş. Uzaklaştırma kararına itiraz edebilirsiniz. Diğer yandan uzaklaştırma kararının ihlali anlamına gelecek durumlardan uzak durmanızı da tavsiye ediyorum.

   Reply
 • Halil
  13/08/2022 at 06:16

  Merhaba Yaşar bey
  Eşim uzaklaştırma kararı aldı ve bulunduğu adrese gitmemem gerektiğini biliyorum
  Ancak eşim bulunduğu adresten taşınmış ve başka bir adreste ikame ediyor
  Bu adre değişikliğini zannedersem adli mercilere bildirmemiş (ilk adres baba evi)
  Kanun bu kanunsuz adres değişikliği karşısında ne diyor acaba?
  (Babası ile kavga edip evden ayrılıyor)
  Şimdiden teşekkür ederim Yaşar bey

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   13/08/2022 at 09:25

   Merhaba Halil Bey,
   Bu durumlarda mahkeme kararına bakmak gerekir. Mahkeme kararında yaklaşmamanıza karar verilen adrese uzaklaştırma kararı süresince yaklaşmamanız gerekir. Karşı tarafın sürekli olarak bu adreste oturması şart değildir. Aksi durumda uzaklaştırma kararının ihlali ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
   İyi günler.

   Reply
 • Elanur yetişkin
  14/08/2022 at 10:41

  13 yıllık ilişkimi bitirmek için yaklaşık 5-6 aydır uğraşıyorum. Devlet memuruyum. İş yerimi aramakla ve sevdiklerinle tehdit ediliyorum. Mahremiyet olan şeylerin sosyal medyada paylaşılması ile tehdit ediliyorum. Hakaretler, aşağılamalar hepsine maruz kaldım ve arkası kesilmeden devam ediyor bu durum.. İleride bir evlilik yapmam durumunda evleneceğim kişiyi ve ailesini bile öldüreceğini söyleyen bir kişi ile karşı karşıyayım. Bu kişi tarafından bana atılan mesajlar ile rahatsız ediliyorum. Bu durumda koruma kararı çıkar mı? Deliller elimde mevcuttur ve başka ne yapılabilir?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   15/08/2022 at 06:01

   Merhaba Elanur Hanım,
   İfade ettiğiniz durumların sadece birisinin gerçekleşmiş olması dahi uzaklaştırma kararına hükmedilmesi için yeterlidir. Aile mahkemesine başvurarak uzaklaştırma kararı isteyebilirsiniz.
   İyi günler.

   Reply
 • Muhteşem Ünsal
  01/09/2022 at 15:45

  merhaba sayın avukatım;

  3,5 aylık evliyim( erkek) , 19.08.2022 akşamı eşim kıskançlık nedeniyle evde ne varsa kırdı zarar verdi.
  Ben polisi aradım.. Polisi aramamla beraber kadese ihbarda bulunmuş.
  polis geldi önce hastane ve sonra em.mdlüğüne götürüldük.
  asla şiddet uygulamadım. o bana dirseğiyle vurdu ve darp raporu aldım.
  o da aynı şekilde bileklerini tuttuğum için oluşan kızarıklıklardan rapor almış.
  ifadesinde de, olmayan şeyleri yazmış, vurduğumu küfür ettiğimi vs.
  ifade alan polisler ortak konuta yaklşamamı ve iletişim kurmamı söylediler. 1-2 güne kadarda mahkemenin uzaklaştırma kararı vereceğini söylediler.
  o günden beri eve gitmedim yaklaşmadım. İletişim kurmadım.
  Ancak herhangi bir tebligat da almadım.
  süreç nasıl işler yardımcı olursanız minnettar olurum.
  saygılar.

  Reply
 • Emine
  06/09/2022 at 19:03

  Merhabalar eşimle tartisma şiddet yaşayıp uzaklaştırma verildi. Polisin bana veridigi kağıtta 20 gün verildiği yazıyor. Fakat bulunduğum yerdeki jandarma personeli kontrole geldi ve uzatmanın 2aya çıktığını söyledi. Bn herhangi bir başvuru yapamadım uzatılması için neden süre 20gunden 2 aya çıkarılmıştır bunu merk ediyrm. Çünkü çocuklarımı var eşimin görmesini görüşmelerini istyrm bunu nasıl yapabilirim.

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   18/09/2022 at 09:47

   Merhaba Emine Hanım,
   Uzaklaştırma kararını veren veya onaylayan aile mahkemesine başvurarak uzaklaştırma kararının kaldırılmasını talep edebilirsiniz.
   İyi günler.

   Reply
 • Kaya
  13/03/2023 at 18:40

  Merhaba birisi gidip savcılığa ifade vererek uzaklaştırma talebinde bulunursa. İfademizin alınması gerekir mi. Yoksa sadece ifade alınmadan da hakkımızda uzaklaştırma kararı verilebiliyor mu?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   16/03/2023 at 10:31

   Merhaba,

   Sadece uzaklaştırma kararı almak istiyorsanız yaşadığınız şehirde aile mahkemesine başvurabilirsiniz. Dilekçenin nasıl hazırlanacağı konusunda “boşanma dilekçesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

   İyi günler.

   Reply
 • Mustafa
  15/03/2023 at 05:52

  Merhaba karar tarihî örnek 14.12.2023 süre 90gun acaba bu tarihtemi başlıyor süreç

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   16/03/2023 at 10:32

   Merhaba,

   Evet. Süre, karar tarihinden itibaren hesaplanır.

   İyi günler.

   Reply

Yorum Bırak