Menü
Boşanma Davaları

Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları Kullanılır Mı?

Boşanma Davasında Whatsapp

Boşanma davasında whatsapp – instagram kayıtları hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları Delil Olarak Sunulabilir Mi?

Eşler arasında yapılan whatsapp yazışmaları, boşanma davasına delil olarak sunulabilir. Nitekim eşler arasında yapılan konuşma içerikleri her iki tarafın da ulaşabileceği delillerdendir. Bu kapsamda eşler arasındaki konuşmaların ekran görüntüsünün boşanma davasında whatsapp ekran görüntüsü olarak sunulması mümkündür. Mahkemeye sunulan ekran görüntüleri, özel hayatın gizliliğini ihlal veya haberleşmenin gizliliğini ihlal anlamına gelmeyecektir. Ancak Yargıtay içtihatlarına göre sunulacak whatsapp konuşmasının tarih bilgisinin ve hangi telefon numarası üzerinden yapıldığının tereddüt bırakmayacak şekilde olması gerekir. Tarih bilgisi olmayan ya da numara bilgisine yer vermeyen whatsapp konuşma kayıtları delil olarak kullanılamaz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2019/1601 E., 2019/8698 K., 16.09.2019 T.

Davacı-karşı davalı kadın, erkeğin güven sarsıcı davranışları vakıasına ilk kez davalı-karşı davacı erkeğin karşı dava dilekçesine verdiği cevap dilekçesinde dayanmış ve erkeğin davacı-karşı davalı kadının arkadaşına sosyal medyadan mesajlar gönderdiğini belirtmiştir. Davalı-karşı davacı erkeğe kusur olarak yüklenen güven sarsıcı davranışa konu olan mesaj kayıtları davacı-karşı davalı kadının delil listesi ekinde sunulan ve erkeğin, kadının arkadaşı dışında, başka bir kadınla yaptığı yazışmalardır.

Bölge adliye mahkemesi kararında, erkeğin yazışmaları kabul ettiğinden bahisle, erkeğin başvurusunun esastan reddine karar verilmişse de fiili ayrılık döneminde yapıldığı ileri sürülen yazışmaların tarihi belli değildir. Bunun yanında, davalı-karşı davacı erkeğin fiili ayrılık döneminde üçüncü bir kişi ile yaptığı yazışmaların davacı-karşı davalı kadın tarafından ne şekilde elde edildiği belli olmadığından, hukuka aykırı olan bu delile itibar edilerek davalı-karşı davacı erkeğe kusur yüklenmesi yerinde olmamıştır.

Taraflar arasındaki whatsapp konuşmalarının boşanma davasında delil olarak gösterilebilmesi mümkün olmakla birlikte bu delilin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması gerekir. Söz gelimi eşlerden birinin, diğerinin özel hayatının gizliliğini ihlal etmesiyle ortaya çıkan deliller boşanma davalarında kullanılamaz. Bu şekilde elde edilen deliller, boşanma davasında delil olarak kullanılamayacağı gibi ceza davası açılmasına da sebebiyet verebilir. Yine benzer şekilde eşlerden birinin diğerinin haberleşmesinin gizliliğini ihlal ederek elde ettiği whatsapp konuşmaları da hukuka aykırı delil niteliğindedir. Bu delillerin boşanma davasında whatsapp delili olarak hükme esas alınması mümkün değildir.

Boşanma davasında whatsapp

Eşlerin Whatsapp Konuşmalarının Geçerliliği Nedir?

Boşanma davasında whatsapp konuşma kayıtları, zina nedeniyle boşanma davası başta olmak üzere sadakate aykırı davranış, hakaret, tehdit ve benzeri hadiselerin ispatında bakımından kullanılmaktadır. Bu kayıtların sunulurken usule ve yasaya uygun olarak sunulması şarttır. Aksi durumda boşanma davasında whatsapp konuşmaları geçerli kabul edilmemektedir. Ancak boşanma davasında whatsapp konuşma kayıtları takdiri delil niteliğindedir. Bu sebeple sunulan whatsapp konuşma kayıtlarının tanık anlatımları, otel konaklama kayıtları, arama kayıtları, savcılık soruşturma dosyaları ve benzeri deliller ile desteklenmesi gerekir. Yargıtay da sadece whatsapp konuşma kayıtlarının bir vakıanın ispatına yaramadığı yönünde içtihatlarda bulunmuştur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/17151 E., 2018/5463 K., 24.04.2018 T.

“Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar, diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir. Davacı kadın tarafından davalı erkeğe ait olduğu ileri sürülen yazışmalar dosyaya sunulmuş, davalı erkek söz konusu hesaplarla bir ilgisinin olmadığını savunmuştur.

Hükme esas alınan elektronik ortamdan elde edilen yazışma içeriklerinin yer aldığı belgede yer alan yazışmaların davalı erkeğe aidiyetine dair, kadının iddiası dışında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Kim tarafından oluşturulduğu ve yazışmalarda geçen muhatapların kim olduğu belli olmayan, internet ortamı üzerinden yapılan görüşme kayıtları tek başına vakıaların ispatında dikkate alınamaz.”

Boşanma Davasında Whatsapp Kayıtları İstenir Mi?

Boşanma davasında whatsapp konuşma kayıtları, delil olarak bildirilebilir. Ancak bu delillerin delil olarak dayanan tarafça mahkeme dosyasına sunulması gerekir. Boşanma davasında whatsapp kayıtları, taraflarca dava dosyasına sunulmadığı takdirde ilgili şirketten veya operatörlerden istenememektedir. Nitekim bu yazışmalarda uçtan uca şifreleme yapılarak konuşma gerçekleşmekte olup; ilgili konuşmalar sadece Amerika’da bulunan şirkette yer almaktadır. Bu şirketin Türkiye’de de hiçbir temsilciliği bulunmamaktadır. Türkiye’de bulunan bir mahkemenin Amerika’da bulunan şirkete yazacağı müzekkereden de hiçbir sonuç elde edilememektedir. Bu sebeple mahkemeler, boşanma davasında whatsapp kayıtlarının istenilmesine ilişkin herhangi bir kuruma yazı göndermemektedir Mahkeme, sadece taraflar bu delilleri bildirirse bu deliller üzerinden inceleme yapmaktadır. Boşanma davasında whatsapp kayıtları istenir mi sorusuna bu şekilde cevap vermek mümkündür.

Boşanma Davasında Whatsapp Yazışmaları Savcı Kararı İle Çıkar Mı?

Whatsapp, yurt dışında yerleşik bulunan ve Türkiye’de temsilciliği de olmayan bir şirkettir. Bu sebeple whatsapp konuşma kayıtlarının savcılık marifetiyle çıkarılması mümkün değildir. Dolayısıyla boşanma davasında savcı kararı ile whatsapp yazışmaları çıkar mı sorusuna olumlu cevap vermek mümkün değildir.

Boşanma davasında whatsapp

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenebilir Mi?

Boşanma davalarında telefon kayıtlarının istenmesi mümkündür. Ancak bu halde telefon kayıtlarında konuşma içerikleri değil; yalnızca aranan numara, arama tarihi, mesaj gönderilen numara, mesaj gönderim tarihi ve internet kullanım miktarları verilmektedir. Yapılan içeriğine veya mesajlaşmanın içeriğine ulaşmak mümkün değildir. Bu tür durumlarda sıklıkla yapılan arama sadakate aykırı davranışların ve bazı durumlarda zina sebebiyle boşanma davasının ispatında delil olarak kullanılmaktadır. Yine benzer şekilde bu tür mesajlaşmalar velayet talepleri bakımından da kullanılabilmektedir. Whatsapp konuşma kayıtları, nafakanın artırılması davasında da delil olarak kullanılmaktadır.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları Kaç Yıl Geriye Dönük Olarak İstenebilir?

Boşanma davasında whatsapp kayıtlarının aksine telefon kayıtları mahkeme aracılığı ile operatörlerinden talep edilebilmektedir. Bununla beraber operatörler yalnızca son 5 yıla ait telefon kayıtlarını muhafaza etmektedir. Bu kapsamda geçmişe dönük telefon konuşma kayıtlarının 5 yılı kapsayacak şekilde istenilmesi mümkündür.

Boşanma Davasında Facebook Kayıtları İstenebilir Mi?

Facebook üzerinden yapılan paylaşımların birçoğu herkesin kolayca erişebileceği nitelikte içeriklerdir. Bu kapsamda kamuya açık olan paylaşımların boşanma davalarında delil olarak kullanılması mümkündür. Bu delillerin sunulmasından ötürü özel hayatın gizliliğinin ihlali oluşmayacaktır. Ancak mahkemelerin, yurt dışında yerleşik olan Facebook isimli sosyal medya firmasına yazı göndermesi mümkün değildir. Bu konudaki delillerin taraflarca getirilmesi gerekir.

Diğer yandan Facebook paylaşımları, tek başına bir vakıayı ispatlamaya yeterli görülmemektedir. Facebook kayıtlarının tanık beyanları, telefon kayıtları, otel kayıtları gibi diğer delillerle desteklenmesi durumunda hükme esas alınabilir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da telefon kayıtlarıyla desteklenen Facebook paylaşımlarının delil olarak kullanılabileceğini ifade etmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/813 E., 2016/157 K., 24.02.2016 T.

“Somut olayda; davalı kadının facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan hesabında başka bir erkekle birlikte çekilmiş samimiyet içeren fotoğraflarını paylaşması, yine bu kişi ile aynı sosyal paylaşım sitesinde yazışmalar yapması, ayrıca aynı erkekle görüşmek için mevcut telefonundan ayrı olarak edindiği GSM hattı ile bu kişiye ait GSM hattı arasında yapılan görüşmelerin gecenin geç saatlerinde, sık ve uzun süreli olması gözetildiğinde, davalı kadının bu davranışlarının davacı erkeğin güvenini sarsacağı kuşkusuzdur.”

Bosanma Davasında İnstagram Mesaj Dökümleri Delil Olarak Kullanılır Mı?

Boşanma davasında eşler arasındaki instagram mesaj dökümlerinin de delil olarak kullanılması mümkündür. Nitekim bu konuşmalar iki tarafında ulaşabileceği içerik niteliğinde olup; özel hayatın veya haberleşmenin gizliliğini ihlal niteliğinde değildir. Söz konusu mesaj dökümleri, ekran görüntüsü almak suretiyle dosyaya sunulabilir. Ancak bu durumda karşı tarafın konuşma içeriklerini reddetmesi, o mesajları kendisinin yazmadığını iddia edebilir. Konuşma içeriklerinin karşı tarafça reddedilmesi halinde söz konusu konuşmalar delil niteliği şüpheye düşecektir. Bu tür durumlarda ise uzman bilirkişi vasıtası ile telefonun incelemeye alınarak instagram mesaj dökümlerinin tespitinin talep edilmesi mümkündür.

Eşlerden birinin, başka bir kişi ile yaptığı instagram mesajlaşmasının delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı ise bu mesajlaşma içeriğinin nasıl ele geçirildiğine bağlıdır. Nitekim yapılan konuşma diğer eşin şifrelerini kırılarak, telefonuna casus yazılımlar yerleştirilerek veya haberleşmesinin gizliliğini ihlal edilerek elde edilmişse bu kayıtlar delil olarak kullanılamaz. Bu tür durumlarda haberleşmenin gizliliği ihlal suçu oluşabilir. Ancak bu kayıtlar, ortak kullanılan bir bilgisayardan ya da konuşmayı yapan eşin açık rızası ile gerçekleşmişse delil olarak kullanılması mümkündür

Ayrıca anlaşmalı boşanma davasında mahkeme, delil toplamaz. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarında mesajlaşma kayıtlarının celbine karar verilemez. Bu delilleri toplanması konusunda boşanma avukatından destek alınmasında fayda vardır.

Boşanma davasında whatsapp

Boşanma Davasında İnstagram Mesaj Dökümleri Mahkeme Tarafından Celp Edilebilir Mi?

Boşanma davasında whatsapp kayıtlarında olduğu gibi, taraflarca sunulan telefonlardaki instagram mesaj dökümlerinin de bilirkişi marifetiyle tespiti mümkündür. Ancak instagram isimli sosyal medya firmasına yazı gönderilerek, mesajların dökümünün gönderilmesinin istenmesi mümkün değildir. Nitekim instagram yabancı menşeili bir firma olup; hizmet sağlayıcı merkezi Amerika’da yer almaktadır. Bu yönüyle mahkemeden bir yazı göndererek instagram mesaj kayıtlarını istemek mümkün değildir. Ancak taraflarca sunulan telefonlar üzerinden bilirkişi incelemesi yapılabilmektedir.

Boşanma Davasında İnstagram Mesaj Dökümleri Savcılık Tarafından Celp Edilebilir Mi?

Savcılık dosyalarının birçoğunda instagram üzerinden yapılan konuşma içerikleri gündeme gelmektedir. Burada da boşanma davasında whatsapp kayıtlarına benzer bir durum bulunmaktadır. Söz konusu içerikler, boşanma davasında da delil değeri taşımaktadır. Ancak bu halde instagram mesaj dökümleri, yalnızca tarafların telefonlarının incelemeye alınması suretiyle elde edilebilir. Nitekim İnstagram yabancı kökenli bir uygulamadır. Bu kapsamda merkezi hizmet sağlayıcısı Amerika’da yer alır. Amerika’nın Ceza Kanunu’na göre ise hakaret, tehdit gibi suçlar “hafif suçlar” adı altında soruşturulmamaktadır. Bu nedenle savcılık tarafından İnstagram’a yazı yazılsa dahi bu talepler İnstagram tarafından yerine getirilmemektedir.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak