Menü
Boşanma Davaları

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna dair cevaplarımızı bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma nedenleri Medeni Kanun’da sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Medeni Kanunda düzenlenen boşanma nedenleri dışında boşanma davası açılabilmesi veya boşanmaya karar verilebilmesi mümkün değildir. Sınırlı sayıyla belirlenen boşanma sebepleri ise şunlardır:

Medeni Kanunda sayılan bu boşanma nedenleri, uygulamada genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri, belli olgulara dayanan ve kanunda özel olarak düzenlenen boşanma sebepleridir. Bu kapsamda zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı sebebiyle boşanma, özel boşanma sebepleridir.

Genel boşanma sebepleri ise belli bir olguya dayanmayan ve genel kavramlar üzerine kurulu boşanma sebepleridir. Bu kapsamda evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma, anlaşmalı boşanma ve ortak hayatın kurulamaması sebebiyle boşanma, genel boşanma sebepleri olarak kabul edilmektedir.

Özel boşanma sebepleri isminden de anlaşılacağı üzere mahiyeti itibariyle bazı hukuki imkanlar tanımaktadır. Özel boşanma sebebi ispat edildiğinde eşler arasında kusur kıyaslaması yapılamaz. Nitekim özel sebeplerden biri ile boşanmaya karar verilen taraf, bu fiillerde bulunan eş tam kusurlu kabul edilir. Örneğin, zina sebebiyle boşanmaya karar verildiğinde, diğer tarafın hakaretleri kusur tespitinde dikkate alınamaz. Bu hallerde zina eden eşin tam kusurlu olduğu kabul edilmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/1093 E., 2021/2672 K. 05.04.2021 T.

“Dava, özel sebebe dayanmaktadır. Kanunda yer alan özel boşanma sebeplerinden biriyle açılmış bir boşanma davasında, bu özel sebebin yanında davacının da boşanmayı gerektirecek ağırlıkta bir kusuru ispatlanmış olsa bile; bu husus, karşı tarafça dava konusu yapılmamış ise artık özel sebebe dayalı boşanma kararı verilmesinde ve sonuçlarında dikkate alınamaz.

Somut olayda davalının eyleminin Türk Medeni Kanununun 161. maddesinde yer alan boşanma sebebini oluşturduğunda duraksama yoktur. Özel boşanma sebebi ispatlanmıştır. Bu bakımdan, artık davalının dayanılan boşanma sebebini çürütmek amacıyla değil de, “Davacının da kusurlu olduğunu” ispat etmeye yönelik gösterdiği deliller ve davacının kusuru dikkate alınmaz. Diğer bir ifade ile özel boşanma sebebine dayalı boşanma davalarında; evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle açılan boşanma davalarında olduğu gibi davacının kusurlu davranışlarının dikkate alınması suretiyle kusur kıyaslaması yapılamaz. O halde, somut olayda özel boşanma sebebiyle boşanmaya karar verildiğine göre davalı kadının tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir.” (Boşanma Davası Nasıl Açılır)

Boşanma Davası Nasıl Açılır2

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasının açılmasında öncelikle usulüne uygun olarak bir boşanma dava dilekçesinin hazırlanması gerekir. Hazırlanan bu dilekçenin, görevli ve yetkili mahkemeye sunularak dava açılışında gerekli olan harçlarının da ödenmesi gerekir. Boşanma dava dilekçenin sunulacağı yer, aile mahkemeleri olup; dilekçenin hangi aile mahkemesine sunulacağı yetki kuralları çerçevesinde belirlenir. Bu kapsamda boşanma davaları bakımından yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Kanunun öngördüğü şartlara uygun hazırlanan dava dilekçesi; üç nüsha halinde, yetkili aile mahkemelerinin ön bürosuna, ön büronun bulunmadığı küçük adliyelerde doğrudan Aile Mahkemesi kalemine, Aile Mahkemesinin bulunmadığı adliyelerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine sunulur ve gerekli dava harçlarının yatırılması neticesinde boşanma davası açılmış olur. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır sorusuna bu şekilde cevap vermek mümkündür.

Hangi Durumlarda Çekişmeli Boşanma Davası Açılır?

Eşlerin; boşanma, velayet, nafaka ve tazminat konularda anlaşamadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası açılır. Eşlerden birinin boşanmak istememesi veya boşanmak istemesine rağmen nafaka miktarı üzerinde anlaşılamaması ya da müşterek çocuğun velayetinin kime ait olacağının belirlenmediği gibi durumlarda çekişmeli boşanma davası açılması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin, boşanma ve boşanmanın bağlı olan uyuşmazlık konularında anlaştıkları durumlarda anlaşmalı boşanma davası açılması mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasında, uzlaşılan konuların tek tek anlaşmalı boşanma protokolüne eklenilmesi gerekir. Sunulacak bu protokolün nasıl hazırlanması gerektiğini buradan inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası açmak için, eşlerin en az bir yıl evli olmaları şarttır. Anlaşmalı boşanma davası protokolünün, uzman bir aile hukuku avukatının yardımından faydalanmak suretiyle düzenlenmesi hak kayıpları yaşanmasının önüne geçecektir. Ayrıca eşler davayı vekilleri vasıtasıyla sürdürseler bile eşlerin duruşmaya gelmeleri gerekmektedir. Zira hâkimin, eşleri bizzat dinlemesi ve beyanlarının baskı altında olup olmadığını denetlemesi zorunludur.

Eşlerin, boşanma ve boşanmaya bağlı konularda anlaşmaları ve bir protokol sunmaları sonrasında boşanma davası dilekçesi hazırlamaları gerekir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi de çekişmeli boşanma dava dilekçesi ile aynı özellikleri taşımaktadır. Bu dava dilekçesi de üç nüsha halinde aile mahkemesine sunulduğunda ve gerekli dava harçları da yatırıldığında anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap verilmiş olacaktır. 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Medeni Kanun’un 165. maddesinde “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” denilmektedir. Bu kapsamda akıl hastalığı nedeni ile boşanma davası açabilmek için şu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir;

  • Akıl hastalığının evlilik birliği içerisinde meydana gelmiş olmalıdır.
  • Akıl hastalığının tedavi edilmesinin mümkün olmadığının Resmi Sağlık Kurulu raporu ile sabit olmalıdır.
  • Akıl hastalığı nedeniyle evlilik birliği diğer eş bakımından çekilmez hale gelmiş olmalıdır.

Bu kapsamda akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası nasıl açılır sorusuna, dava şartlarını içeren bir dilekçe hazırlanması ve mahkemeye sunulması ile açılır cevabını vermek mümkündür. Boşanma dava dilekçesi, akıl hastalığını, tedavi edilmesinin mümkün olmadığını ve söz konusu akıl hastalığının evlilik birliğini çekilmez hale getirdiği hususlarına dair detaylı anlatımları içermelidir. Aynı zamanda tam teşekküllü bir hastaneden akıl hastalığının tedavisi olmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu alınmalı ve dava dilekçesi ekinde mahkemeye sunulmalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle cinsel birliktelik yaşaması durumunda zina sebebiyle boşanma davası açılabilir. Zina sebebiyle boşanmaya karar verilebilmesi için cinsel birliktelik yaşanmış olması şarttır. Bu sebeple eşlerden birinin; karşı cinsle flört etme, sarılma, öpüşme, yakın fiziksel temasta bulunma gibi davranışlarda bulunması halinde zina sebebi ile boşanma davası açılması mümkün değildir.

Zina fiillerini tespit eden tarafın, aklına takılan ilk sorulardan biri zina sebebiyle boşanma davası nasıl açılır sorusudur. Zina sebebiyle boşanma davası, aile mahkemesine sunulacak dilekçe ile açılır. Sunulacak dilekçede, davalı eşin zinaya neden olan eylemlerinin izah edilmesi ve bu izahlar doğrultusunda somut delillerin sunulması gerekir. Davayı açacak olan tarafın, elinde bulunan deliller dışında ilgili kurumlardan kayıtların getirilmesini istemesi de mümkündür. Ancak bu hususların dava dilekçesinde usulüne uygun olarak ifade edilmesi gerekir.

Zina sebebiyle boşanma davasının ispatı bakımından kamera kayıtları önemli deliller arasındadır. Ancak kamera kayıtlarının kaybolma ihtimali oldukça yüksektir. Bu tür durumlarda zinanın ispatı için delil tespiti davası açılması gerekir.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hukukumuzda kişinin kendini vekil ile temsil ettirmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda taraflar, avukat yardımı almaksızın da boşanma davası açabilmektedir. Bu tür durumlarda, avukatsız boşanma davası nasıl açılır sorusu gündeme gelmektedir. Tarafların, boşanma dava dilekçesini usulüne uygun olarak hazırlayarak, görevli ve yetkili mahkemeye sunması ve gerekli dava harçlarını yatırılması halinde avukatsız olarak boşanma davası açması mümkündür.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır sorusu bakımından görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Boşanma davasında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davası açmak isteyen eş, bu yerleşim yeri aile mahkemelerinden birine başvurabilir.

Boşanma davalarında görevli mahkemeler ise kural olarak aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise boşanma davalarının, Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir.

Boşanma Davası İkamet Yeri Dışında Açılabilir Mi?

Boşanma davalarında yetkili mahkeme Medeni Kanun’un 168. Maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre boşanma davasının eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde veya eşlerin, son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerde bulunan aile mahkemesinde açılması gerekir. Bu kapsamda boşanma davasının ikamet yeri dışında eşlerin, son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerde açılması mümkündür. 

İkametgah adresi dışında boşanma davası nasıl açılır sorusu da önemlidir. Burada ifade etmek gerekir ki boşanma davalarındaki yetki kuralı, kesin yetki niyetliğinde değildir. Bu sebeple yetki konusunda itiraz etmek isteyen davalı eşin, cevap dilekçesi ile yetki itirazında bulunması gerekir. Aksi durumda yetkisiz mahkeme, yetkili hale gelecektir. Bu kapsamda boşanma davasının ikametgah yeri dışında açılıp; davalı tarafından da yetki itirazında bulunmaması halinde davanın açıldığı mahkeme, davaya bakmaya devam edecektir.

Anlaşmalı boşanma davalarında da yetkili mahkemenin belirlenmesi açısından tarafların ikametgahlarının bir önemi yoktur. Anlaşmalı boşanma davası, yetkisiz mahkemede açılmış olsa dahi davalı eş yetki itirazında bulunmadığı sürece hakim davaya bakacaktır.

İstanbul Adliyesi

Boşanma İşlemleri Nasıl Başlatılır? Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma işlemlerinin başlatılması için öncelikle, usulüne uygun bir dava dilekçesi hazırlanması gerekir. Boşanma dava dilekçesinin uzman bir aile hukuku avukatı tarafından hazırlanması, yargılamanın sağlıklı ilerlemesinde önem arz edecektir. Avukat tarafından hazırlanan dava dilekçesi ile beraber, aynı gün UYAP Bilişim Sistemi üzerinden dava açılabilecek ve bu takdirde boşanma işlemleri başlamış olacaktır. Avukat yardımı almaksızın açılmak istenen boşanma davası bakımından ise süreç daha farklıdır. Kanunun aradığı şartlara uygun dava dilekçesi taraflarca hazırlanır ve üç nüsha halinde yetkili yer adliyesine gidilerek Aile Mahkemeleri Ön Bürosuna sunulur. Gerekli harçlarında yatırılması ile beraber; sunulan dava dilekçesi, tevzi bürosunca bir Aile Mahkemesi’ne atanır. Bu takdirde boşanma işlemleri başlamış olur. Boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabını bu şekilde vermek de mümkündür.

Boşanma Davası E Devletten Açılır Mı?

E-devlet üzerinden boşanma davası nasıl açılır sorusu da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Boşanma davasının e-devlet üzerinden açılabilmesi mümkündür. Ancak e-devlet üzerinden boşanma davası açılabilmesi için, davayı açacak olan tarafın elektronik imza veya mobil imza atabiliyor olması gerekmektedir. Elektronik imzası bulunan veya mobil imza kullanan kişiler, Uyap doküman editörü isimli editör üzerinden dava dilekçesini hazırlayabilir ve hazırladıkları dava dilekçesini Uyap vatandaş portal sistemi üzerinden sunarak davalarını açabilirler. UYAP vatandaş portal sistemi üzerinden dava açılırken, davanın açılmasında gerekli olan harçların da ödenmesi gerekmektedir. E-devletten boşanma davası nasıl açılır sorusunu bu şekilde cevaplamak mümkündür. 

Açılan Boşanma Davası E Devlette Ne Zaman Görülür?

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap verildikten sonra karşımıza açılan boşanma davasının akıbetini öğrenmekle ilgili sorular gelmektedir. Burada ifade etmek gerekir ki bir davanın açıldığı tarih, harcının ödendiği tarihtir. Boşanma davalarında da dava harcının ödendiği tarihte dava açılmış olur. Açılan boşanma davası, aynı anda e-devlet sisteminde görünür. Boşanma davasının tarafları olan eşler, e-devlet şifresiyle “dava dosyası sorgulama” bölümünden açılan davaları görebilirler. E-devlet sistemi üzerinden bakıldığında herhangi bir dava görünmüyorsa dava açılmamış demektir.

Boşanma Davası Açarken Para Ödenir Mi?

Boşanma davası açmak için dava dilekçesiyle beraber harç ve masrafların mahkeme veznesine yatırılması gerekir. Bu harçlar devlet tarafından tahsil edilmektedir ve her sene artarak güncellenmektedir. Boşanma davalarında mahkeme veznesine yatırılması gereken harç ve masraflar yaklaşık 750,00 TL’dir. Ancak ödeme gücü olmayan kişiler, adli yardım başvurusunda bulunarak harç ve masraflardan muaf olmalarını talep edebilirler.

Belirttiğimiz harç ve masraflar, sadece boşanma davası için gerekli olan masraflardır. Bu bağlamda mal paylaşımı davası, ziynet alacağı davası ve benzeri davalar açıldığı hallerde masrafların her bir dava bakımından ayrıca hesaplanması gerekir. Boşanma davası nasıl açılır diye merak eden kişilerin bu masraflar konusunda da hazırlıklı olması gerekir.

E Devletten Boşanma Davası Nasıl Sorgulama Yapılır?

Davanın açılmasıyla birlikte dava dosyası, e-devlet sistemine otomatik olarak eklenir. Bu eklemenin yapılmasından sonra dava dosyası, e-devlet üzerinden sorgulanabilir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için ise öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme girildikten sonra e-hizmetlere giriş yapılmalıdır. E-hizmetler alanında mahkeme dava dosyası sorgulama alanına girildikten sonra dosya detaylarına ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davalarında davayı kimin açtığının yapılan yargılamanın esasına doğrudan etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda kadın eşin önce boşanma davası açması durumunda tazminat alamayacağı veya erkek eşin boşanma davası açtığında nafaka ödemek zorunda kalacağı gibi değerlendirmelerin hiçbir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Boşanma davaları bakımından önemli olan, eşlerin boşanmaya neden olan kusurlu eylemlerinin olup olmadığı ve bu eylemlerde kusur durumlardır. Elbette buna bağlı olarak velayet, nafaka ve tazminata dair değerlendirmeler de önemlidir. Ancak bu konuların değerlendirilmesinde boşanma davasının kimin açtığının hiçbir önemi olmayacaktır.

Boşanma davasının önce açılmasında tek olumlu etkisi yetkili mahkemenin belirlenmesinde kendisini göstermektedir. Nitekim davayı önce açan eş, yetkili mahkemelerden birinde dava açmışsa dava o mahkemede görülür. Eşlerin ayrı şehirlerde yaşamaya başladığı durumlarda bu durum önemlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davaları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi olarak belirli aşamalarda ilerler. Bu aşamalardan ilki dilekçeler aşamasıdır. Dilekçeler aşamasında taraflar sırasıyla; dava dilekçesi, cevap dilekçesi cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi sunarlar. Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ise ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşamasında hakim, tarafların bildirdiği delilleri ilgili yerlerden getirtir ve bildirdiği tanıkları usulüne uygun olarak dinler. Son olarak ise hüküm verilir. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap arayan kişilerin, davanın ilerleyişi hakkında da bilgi sahibi olması gerekir.

Görüleceği üzere boşanma davalarında karar verilebilmesi için belirli aşamalardan geçmesi gerekir. Bu aşamalarda tarafların yaklaşımları davanın uzamasına veya kısalmasına neden olabilir. Örneğin davalı eşin cevap dilekçesi sunmaması davanın daha kısa sürmesini sağlayabilir. Yine tarafların çok fazla tanık bildirmemesi veya toplanacak delillerin hızlıca toplanması durumunda da yargılama süreci kısalabilir. Bu kapsamda çekişmeli boşanma davasının ortalama 1yıl ile 3 yıl arasında sonuçlanacağını söylemek mümkündür.

Tarafların, verilecek karara itiraz etmeleri halinde ise istinaf ve temyiz incelemesi yapılır. Belirttiğimiz sürelere istinaf ve temyiz incelemeleri dahil değildir. Günümüzde İstanbul’da istinaf incelemeleri ne yazık ki yaklaşık 3 yıl sürebilmektedir. Yine temyiz incelemesi de yaklaşık olarak 1 yıl sürebilmektedir.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Tebligat Ne Zaman Gelir?

Boşanma davası açıldığında mahkeme, tensip zaptı hazırlar. Hazırlanan tensip zaptı, davanın nasıl ilerleyeceğine dair kararları içerir. Hazırlanan tensip zaptı ve dava dilekçesi davalı tarafa PTT marifetiyle tebliğe çıkarılır. Davalıya çıkarılan tebligat, ortalama 10 gün içerisinde davalıya tebliğ edilir. (Boşanma davası nasıl açılır)

Tedbir nafakası

Boşanma Davası Hangi Durumlarda Reddedilir?

Eşler, boşanma davası nasıl açılır sorusu ile karşımıza gelmektedir. Ancak boşanma davası nasıl kazanılır sorusuna cevap aramak daha büyük öneme sahiptir. Zira boşanma davası açıldıktan sonra çeşitli gerekçelerle reddedilebilir. Bu bağlamda boşanma davalarının reddedilmesi birçok sebepten kaynaklanabilir. Örneğin açılan davada, dava şartlarının sağlanmaması durumunda dava usulden reddedilir. Açılan davanın ispat edilmemesi durumunda da boşanma davası reddedilir. Bu bağlamda dava açan eşin, diğer eşin kusurlu davranışlarını ispat edememesi veya ispat etmiş olsa da dava açma şartlarının düşmüş olması halinde davası reddedilecektir. Yine açılan davada, davacının feragat etmesi durumunda da davasının feragat nedeniyle reddine karar verilecektir.

Geçmiş Dava Dosyaları Nasıl Bulunur? Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Daha önce açılan ve bir sebeple kapanan dava dosyaları, e-devlet sisteminden kaldırılır. Ancak bu dava dosyalarına UYAP Vatandaş portal sistemi üzerinden ulaşılması mümkündür. E-devlet kullanmayan kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızla beraber herhangi bir adliyeye gidip geçmiş dava dosyaları öğrenebilir.

Boşanma Davasında Hakaret Nasıl İspat Edilir?

Günümüzde boşanma davalarının konularının içerisinde eşlerin birbirlerine hakaretleri de söz konusu olmaktadır. Eşler bu sebeple, boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap arıyor olabilir. Bu hakaretler bazen sözlü bazen yazılı şekilde olmaktadır. Yazılı olan hakaretler bazen mesaj yoluyla bazen sosyal medya yoluyla karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde gerçekleşen hakaret içerikli mesajları, alınacak ekran görüntüsü ile birlikte boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Ancak burada hakaret mesajının, karşı tarafça gönderildiğini usulüne uygun olarak ispat etmek gerekir.

Sözlü hakaretler ise tanık ile ispat edilebilir. Hukuk mahkemeleri kanuna göre tanık ifadelerini takdiri delil olarak kabul etse de boşanma davalarındaki önemi çok fazladır. Çünkü tanık delilleri yaşanılan ilişkide bizzat görgü tanığıdır ve bir hakaret iddiası söz konusu bu iddianın ispatını sağlar. Sözlü olarak gerçekleşen hakaretin, usule uygun olarak alınan ses kaydı veya video kaydı ile ispat edilmesi mümkündür.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabidir. Bu sebeple boşanma davalarındaki yargılamalar, dilekçeler üzerinden ilerler. Dilekçeler aşamasındaki iddiaları dinleyen hakim, ön inceleme aşamasında taraflara iddialarını sorup; uyuşmazlık konularını tespit eder ve uzlaşma ihtimali olup olmadığını sorar. Bunun dışında hakim, davayı aydınlatma görevi doğrultusunda tarafların ekonomik durumu, çocuklarının velayetleri ve uyuşmazlık gibi konularda taraflara sorular sorabilir. Boşanma davası nasıl açılır diye soran eşlerin, bu sorulara hazırlıklı olması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davalarında ilk duruşmaya ön inceleme duruşması denilmektedir. Ön inceleme duruşmasından sonra hakim, tahkikat aşamasına geçer. Tahkikat aşamasının kaç celse süreceği, tarafların sunduğu delillere ve bildirdikleri tanıkların sayısına göre değişiklik gösterir. Ancak Adalet Bakanlığının hazırladığı hedef süre ilkeleri doğrultusunda çekişmeli boşanma davasının 2 veya 5 celse arasında sona ermesi gerekir. Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap bulup davasını açan eşin, bu konuda hazırlıklı olması gerekir.

Boşanma Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Boşanma davası açma süresi her boşanma sebebine göre değişiklik gösterir. Nitekim zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebeplerinden biriyle boşanma davası için dava açma süresi 6 ay ve her halükarda 5 yıldır. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açmak için ise süre belirlenmemiştir. Terk sebebiyle boşanma davası için dava açma süresi en az 6 aydır. Akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davası için de dava açma süresi bulunmamaktadır.

Bu yazımızda, boşanma davası nasıl açılır sorusunu tüm yönleriyle ele aldık. Ancak sorularınız varsa aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilir ve hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak