Menü
Velayet Davaları / Boşanma Davaları

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni – 12 Soru/Cevap

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni

Müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni Muvafakati Nedir?

Velayet altında olan bir çocuğun yurt dışına çıkabilmesi için bazı başvuruların usulüne uygun olarak yapılması gerekir. Bu kapsamda 18 yaşının altındaki müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni için hem anne hem babası ile seyahat ediyor olması gerekir. Aksi halde çocuğun yanında bulunmayan ebeveynin noter onaylı muvafakati aranır. Müşterek çocuğun yurt dışına çıkışı için kullanılan noter onaylı muvafakatname, çocuğun yanında olmayan ebeveynin, müşterek çocuğun yurt dışına çıkışı izni için vereceği izin belgesidir. Bu belge olmadan müşterek çocuk yurtdışına çıkarılamaz.

Velayeti Alan Taraf, Çocuğun Yurt Dışına Çıkışında İstediği Şekilde Hareket Edebilir Mi?

Boşanma veya ayrılık kararı sonrası velayet hakkı kendisine bırakılan taraf, diğer tarafın rızası olmaksızın çocuk ile ilgili her kararı alabilir. Velayet hakkına sahip bulunan ebeveyn, müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni hakkında dilediği şekilde hareket etme hakkına sahiptir. Aksine bir mahkeme kararı olmadığı sürece Türk Hukuku’nda bu durumun önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Nitekim Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. Ancak seyahat edilecek olan yurt dışı ülkesi, velayet altında olan bir çocuğu, kendi ülkesine kabul ederken bazı evraklar isteyebilmektedir. İstenilen bu evrak çoğunlukla muvafakatname olarak karşımıza çıkmaktadır.

Muvafakatnamenin istenilip istenilmemesi, sadece seyahat edilecek ülkenin kurallarının bir sonucudur. Bazı ülkeler muvafakatnameyi hiç istemezken bazı ülkeler bu evrak olmadan çocuğun kendi ülkesine girmesine asla izin vermemektedir. Bu kapsamda seyahat planlaması yapılmadan önce, gidilecek ülkenin başkonsolusğundan ya da ilgili acentelerden bilgi alınması ve muvafakatname istenilip istenilmediğinin öğrenilmesi gerekir. Aksi durumda yapılacak seyahatin yarım kalması gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Çocuğun Yurt Dışına Çıkışı

Kişisel İlişki Sürelerinde Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni Var Mı?

Boşanma veya ayrılık halinde velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulur. Kişisel ilişki süresinde müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni için velayet hakkı sahibi olan tarafın bu hususta noter onaylı muvafakatname vermesi gerekir. Bu belge bir çeşit izin belgesidir. Bununla beraber Yargıtay, vermiş olduğu kararlarında yurtdışına çıkışın çocuğun okul dönemine denk gelmesi gibi çocuğun üstün yararı ile çatışan durumlarda olmamasına önem vermektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2021/420 E., 2021/2848 K., 08.04.2021 T.

Kişisel ilişki düzenlenirken çocuğun yaşı, ana ve babalık duygusunun tatmini, çocukların yüksek yararı birlikte değerlendirilerek; çocukların kişisel gelişimine en uygun düzenleme tercih edilmelidir. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde davacı- davalı baba ve ortak çocuk arasında kurulan kişisel ilişki babalık duygularının tatmini bakımından yetersiz olmuştur. O halde, mahkemece belirlenen kişisel ilişki günleri yanında, babanın yurtdışında bulunduğu da nazara alınarak ortak çocuk ile baba arasında babalık duygularını tatmin edecek, bu hakkın rahatça kullanılmasına engel olmayacak şekilde Ramazan ve Kurban Bayramları ile eğitim- öğretim dönem ara tatillerinde dönüşümlü olmak üzere daha uygun süreli kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Muvafakat Verilmemesi Durumunda Dava Açılabilir Mi?

Yukarıda da açıkladığımız üzere velayet hakkı kendisinde bulunan tarafın, çocuğun yurt dışına çıkışını sağlaması için diğer tarafın rızasına ihtiyacı yoktur. Nitekim velayet hakkı, anayasal güvence altında olan seyahat etme hakkını da kapsamaktadır. Yargıtay’ın görüşü de bu yöndedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2015/11374 E., 2015/12897 K., 17.06.2015 T.

“Velayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak ortak çocuğu yurt dışına çıkarması boşandığı eşinin muvafakatine bağlı değildir.”

Yargıtay’ın bu yöndeki kararların rağmen gündelik hayatta karşımıza çıkan durum farklıdır. Nitekim seyahat edilecek ülkeler, uluslararası hukuk anlamında kendilerini güvence altına alabilmek ve çocuğun kaçırılmadığını ortaya koyabilmek için, velayet hakkı kendisinde olmayan tarafın muvafakatini aramaktadır.

Boşanma aşamasında olan veya haklarında boşanma kararı verilen eşlerin ise çoğunlukla iletişimi zayıftır. Bu sebeple velayet kendisinde bulunan taraf, diğer taraftan muvafakatname isteyemediği veya istese de sonuç alamadığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumlar ise çocuğun yurt dışına çıkamamasına ve belki de geleceğinin riske girmesine neden olmaktadır. İşte tam da bu tür durumlarda müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni konusunda muvafakat verilmesi mahkemeden talep edilebilir. Çocuğun üstün menfaati ilkesi gereğince mahkemeden kararlar alınması ve velayet kendisinde olmayan tarafın muvafakatine ihtiyaç duyulmadan yurt dışı seyahati gerçekleştirebilmesi mümkündür.

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Çocuğun yurtdışına seyahati halinde kimlik, pasaport, vize gibi belgelerin yanında aranan en önemli evrak muvafakatnamedir. Çocuk, hem anne hem babası ile bir arada seyahat etmiyor ise mutlaka çocuğun yanında bulunmayan ebeveynin noter onaylı muvafakatnamesi gerekir. Bununla beraber boşanma veya ayrılık sebebiyle velayet hakkı bir tarafa bırakılmışsa diğer ebeveynin muvafakatnamesi aranmaz. Nitekim Yargıtay görüşü de bu yöndedir. Ancak bazı havayolu şirketleri velayete rağmen muvafakatname istemektedir. Bu gibi haller bakımından mahkemeden, muvafakatnamenin gerekmediği yönünde bir karar verilmesi istenebilir.

Çocuğun Yurt Dışına Çıkışı

Velayet Altındaki Çocuk İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulabilir Mi?

Çocuğa dair düzenlemelerin tamamında en önemli kriter çocuğun üstün menfaatidir. Bu kapsamda anne veya babadan birinin, diğer tarafın sahip olduğu çocukla olan haklarını engellemek amacıyla hareket etmesi durumunda çocuğun üstün menfaatine uygun olarak yurt dışı çıkış yasağı verilmesi mümkündür. İfade etmek gerekir ki yurt dışı çıkış yasağına dair kararlar, mahiyeti itibariyle çocuğun, anayasal güvence altında bulunan seyahat hakkını engellemektedir. Bu sebeple bir çocuk hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanabilmesi için gerçekten çok önemli olayların ve delillerin bulunması gerekir.

Yurt dışı çıkış yasağına dair taleplerin mahkeme tarafından verilmesi gerekir. Mahkeme tarafından verilecek kararın, hangi gerekçelerle tesis edildiğinin ve hangi süreler için verildiğinin mutlaka ortaya konulması gerekir. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, müşterek çocuğun ebeveynlerinden biri tarafından kaçırılacağı düşüncesi ile süresiz olarak yurtdışına çıkışının yasaklanmasını, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bulmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2012/799 E., 2013/389 K., 20.03.2013 T.

“Yurt dışına çıkış yasağı yönünden yapılan değerlendirmede; Müşterek çocuğun anne tarafından yurt dışına kaçırılabileceği endişesiyle yurt dışına küçüğün çıkışının yasaklanması, anneye ait olan velayet görevini aksatması yanında sürekliliği itibariyle de 1982 Anayasası’nda düzenlenen ve temel hak niteliğinde olan seyahat özgürlüğüne aykırıdır (m.23).

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni konusunda yasak kararı verilmesi halinde, söz konusu yasağın kaldırılması yine mahkemeden talep edilir. Bu takdirde velayet hakkı sahibi olan tarafın çocuğu karşı taraftan kaçırmak gibi bir amacının olmadığı ve karşı taraf ile kurulacak kişisel ilişkiye uygun davranacağı hususları ispatlanmalıdır. Diğer yandan çocuğun yurt dışına çıkışı, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen ve temek hak niteliğinde olan seyahat özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesi de ileri sürülmelidir. Bu husus mahkeme tarafından değerlendirilir ve çocuğun menfaatlerine uygun şekilde karara bağlanır.

Velayeti Alan Taraf, Yurtdışına Yerleşebilir Mi?

Velayet hakkına sahip bulunan tarafın; çocukla ilgili her kararı, diğer tarafın rızası aranmaksızın alabileceğinden yukarıda bahsetmiştik. Bu kapsamda velayeti alan tarafın müşterek çocuğun yurt dışına çıkış iznini sağlayıp yerleşmesinin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Yargıtay’ın içtihatları da bu yöndedir. Bununla beraber velayeti alan tarafın yurt dışına yerleşmesi için çocuğunu da yanında götürmesi gerektiğinde yine de muvafakatnameye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumlarda velayet kendisinde bulunmayan tarafın noterden muvafakatname vermesi gerekir. Ancak velayet kendisinde olmayan taraf, haklı bir gerekçe olmamasın rağmen muvafakatname vermiyorsa mahkemeye başvurularak çocuğun yurt dışına çıkış izni konusunda muvafakat verilmesi talep edilebilir. Çocuğun üstün menfaati ilkesi gereğince mahkemeden kararlar alınması ve velayet kendisinde olmayan tarafın muvafakatine ihtiyaç duyulmadan yurt dışı seyahati gerçekleştirebilmesi mümkündür.

Ancak velayet kendisinde bulunan tarafın, yurt dışına yerleşmesi halinde kişisel ilişkiyi de engellememesi gerekir. Nitekim velayet kendisinde olmayan taraf, çocuğa ilişkin koşulların değiştiği gerekçesi ile mahkemeden velayet hususunun yeniden değerlendirilmesini talep edebilir.

Medeni Kanun m. 183 – Durumun Değişmesi

Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim, resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Kanundaki bu düzenlemeye göre velayete ilişkin koşullarda değişiklik olması halinde velayet davası açabilir. Velayeti alan tarafın yurtdışına yerleşmesi de velayet hususuna ilişkin önemli bir değişikliktir. Bu halde karşı tarafın mahkemeden velayetin yeniden değerlendirilmesini isteyebileceği hususu gözden kaçırılmamalıdır.

Çocuk Yurt Dışına Kaçırılırsa Şikayet Edilebilir Mi?

Ülkemizin de taraf olduğu 25 Ekim 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bulunduğu ülkeden bir başka ülkeye götürülmesinde çocuğun iadesine ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bu uluslararası sözleşmeye göre müşterek çocuğun, velayet hakkı kendisinde bulunmayan ebeveyn tarafından yurtdışına kaçırılması hali velayet hakkının ihlali niteliğindedir. Bu halde yetkili makamlara şikayet yapılmak suretiyle çocuğun götürüldüğü ülkeden iadesi talep edilebilir.

Velayet hakkı kendisinde bulunan tarafın, diğer tarafın çocukla kişisel ilişkisinden doğan haklarını engellemek amacı ile çocuğun yurt dışına çıkışı ve kaçırması halinde yine yetkili makamlar nezdinde şikayet yapılarak çocuğun iadesi ve mahkemeden velayetin yeniden değerlendirilmesi veya kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talep edilebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da vermiş olduğu bir kararında, müşterek çocuğun kaçırılma sebebiyle iadesi için velayet hakkının ihlal edilerek çocuğun bir ülkeden başka ülkeye götürülmüş olması ve haksız şekilde alıkonulması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2017/2489 E., 2018/1473 K., 18.10.2018 T.

Yukarıda açıklandığı üzere sözleşme, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bir ülkeden diğer bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda korunması amacına yönelik olduğundan, çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini ve şahsi ilişki kurma hakkına riayet edilmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.
Mahkemenin, çocuğun iadesi başvurusu hakkında bir karar verebilmesi için öncelikle çocuğun yerinin değiştirilmesinin veya alıkonulmasının haksız olup olmadığını tespit etmesi gereklidir. Mahkeme böyle bir tespiti yaparken, çocuğun mutad meskeni hukukunu veya çocuğun mutad meskeninin yetkili makamlarınca verilmiş olan kararları dikkate alabilir. Bu suretle, çocuğun haksız olarak yerinin değiştirilmiş olduğu veya alıkonulduğu tespit edilirse, sözleşmenin 12’nci maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları ile 13 ve 20’nci madde hükümleri göz önünde tutularak iadesine karar verilip verilmeyeceği değerlendirilmelidir.

Müşterek Çocuk Babanın Muvafakatnamesi Olmaksızın Yurtdışına Çıkarılabilir Mi?

Velayet hakkı kendisinde bulunan taraf, Yargıtay kararlarına göre, çocuğu muvafakatname gerekmeksizin yurtdışına çıkarabilir. Dolayısıyla velayet hakkı kendisinde bulunan baba, müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni alması zorunlu değildir. Nitekim çocuğu yurtdışına çıkarmak, velayet hakkının doğal bir sonucudur. Aynı zamanda Anayasa’da düzenlenen seyahat özgürlüğü hakkı da muvafakatname aranmamasını gerektirir. Benzer bir durum kişisel ilişki için de geçerlidir. Kişisel ilişki tarihlerinde de yurt dışına çıkış için muvafakatname Türk hukukuna göre gerekmemektedir. Ancak muvafakatname olarak isimlendirdiğimiz evrak, Türk yetkili makamlarının istediği bir evrak değildir. Bu evrak, seyahat edilecek ülke tarafından istenilmektedir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/4036 E., 2016/5518 K., 21.03.2016 T.

“Velayet hakkını kullanmanın doğal sonucu olarak, velayet hakkı kendisinde bulunan davalı-davacı annenin, ortak çocukla gerek yurt dışı gerekse yurt içinde seyahat etmesi davacı-davalı babanın muvafakatına bağlı bulunmamaktadır. Müşterek çocuğun yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin babanın onayına bağlı tutulması, davalı-davacı annenin velayet görevini yerine getirmesine engel oluşturacağı gibi, çocuğun seyahat özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu da doğuracaktır (YHGK 2012/2-799 esas, 2013/389 karar). Açıklanan sebeplerle, davalı-davacının, davacı-davalının birleşen davasına karşı açtığı karşı davasının kabulü gerekir..”

Yukarıda yer alan Yargıtay kararda da görüleceği üzere velayet hakkı kendisinde bulunmayan babanın, müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni hakkında muvafakatname vermesi gerekmemektedir. Söz konusu karar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu görüşü ile de desteklenmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında ise müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni için velayet hakkı kendisinde olmayan babanın onayına bağlı tutulmasının, annenin velayet hakkını kullanamaması ve çocuğun seyahat özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuracağı değerlendirilmektedir.

Çocuğun Yurt Dışına Çıkışı

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni Verilmemesi Dava Konusu Yapılabilir Mi?

Yukarıda ayrıntılı olarak ifade ettiğimiz üzere muvafakatname, Türk makamlarının istediği bir evrak değildir. Nitekim Türk hukukuna göre verilen velayet kararı, çocuğun temsil edilmesine dair yetkileri kapsadığı gibi seyahat edebilmesine dair yetkileri de kapsamaktadır. Muvafakatnameyi isteyen makam, seyahat edilecek ülkedir.

Yargıtay, müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni verilmemesi durumunda Türk Mahkemelerine başvuru yaparak müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni istenmesinde hukuki menfaat bulunmadığı değerlendirmesinde bulunmuştur. Ancak bu değerlendirme günlük hayatın şartlarına çoğu zaman denk düşmemektedir. Velayet kendisinde olmayan taraf muvafakatname vermediğinde çocuğun üstün menfaati zarar görebilmektedir. Bu tür durumlarda mahkemeden kararlar alınması ve velayet kendisinde olmayan tarafın muvafakatine ihtiyaç duyulmadan yurt dışı seyahati gerçekleştirebilmesi mümkündür.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, vermiş olduğu bir kararında muvafakat vermekten keyfi olarak kaçınan aleyhine dava açılmasından sonra, muvafakatname verilmesi durumunda açılan davanın konusuz kalsa dahi yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de yarısını ödemek zorunda kalacağına hükmetmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2016/981 E. , 2016/4766 K., 10.03.2016 T.

“Davalının aleyhine açılmış olan davada, ön inceleme duruşmasından önce davanın açıldığı gün, ortak çocuğun yurt dışına çıkışı ile ilgili muvafakatname vermiş olması nedeniyle dava konusuz kalmış, mahkemece de konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Ön inceleme duruşmasından önce muvafakat verilmiş olması nedeniyle dava konusuz hale geldiğine göre, davalının karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 6. Maddesi uyarınca ödenmesi gereken vekalet ücretinin yarısından sorumlu tutulabileceği nazara alınmadan, vekalet ücretinin tamamının davalı kadından tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır.”

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Çıkış İzni Verilmemesi Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilir mi?

Taraflar, yapacakları anlaşmalı boşanma davasında müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni verilmesi konusuna anlaşmalı boşanma protokolüne ekleme yapabilirler. Bu eklemenin nasıl yapılması gerektiği hakkında anlaşmalı boşanma protokolü yazımızı okuyabilirsiniz.

Müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni için muvafakatname verileceği anlaşmalı boşanma protokolünde usulüne uygun olarak kararlaştırıldığında diğer tarafın bu yükümlüğü yerine getirmesi gerekir. Bu yükümlülükten keyfi olarak kaçınan ve muvafakat vermeyen tarafa karşı tazminat davası açılması mümkündür. Bu tür durumlar da yaşanan seyahat masraflarından kaynaklanan maddi zararların tazmin edilmesi istenilebilir. Yine müşterek çocuğun yurt dışına çıkış izni verilmemesi durumunda kişilik hakları saldırıya uğrayan veya maddi olarak zarara uğrayan taraf manevi tazminat davası açabilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, görevli mahkemedir. Nitekim bu hususta talep edilecek tazminat, haksız fiilden doğan tazminat hükmündedir. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarına bakmakla görevli mahkeme ise Asliye hukuk Mahkemeleridir. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi vermiş olduğu bir kararında; tazminat taleplerini haklı bulmasına rağmen, davanın görevsiz mahkemede açılmış olması nedeniyle hükmü bozmuştur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2015/24406 E. , 2016/7965 K., 19.04.2021 T.

“Dava; davalı tarafından gerçekleştirilen haksız fiil nedeniyle uğranılan manevi zararın tazminine ilişkin manevi tazminat davası olup Borçlar Kanunundan kaynaklanmaktadır. Davacının tüm aşamalardaki iddia ve beyanları dikkate alındığında Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesine dayanan manevi tazminat istemi bulunmamaktadır. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, 5133 sayılı Kanunda değişik 4/1. maddesi uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemelerinde bakılır. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında dikkate alınması zorunludur. Davacının manevi tazminat isteminin Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanmadığı ve genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu anlaşılmakla, görevsizlik kararı verilmesi gerekir..”

Yukarıda yer alan Yargıtay kararına konu olan davanın tarafları, anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Taraflar arasında düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünde, davalının müşterek çocuğun yurtdışına çıkışına muvafakat vereceği hükmü yazılıdır. Davalı, anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı olarak çocuğun yurtdışına çıkışına muvafakat vermekten türlü bahaneler ileri sürerek kaçınmıştır. Bu sebeple davacı tarafından protokolün yerine getirilmemesi nedeniyle Aile Mahkemesinde tazminat davası açılmıştır. Yerel Mahkeme olan Aile Mahkemesi, davalının sırf davacıyı yıldırmak amacı ile muvafakat vermemesini, haksız fiil olarak kabul etmiştir. Bunun sonucunda ise davacı lehine 10.000-TL ve müşterek çocuk lehine 10.000-TL olmak üzere manevi tazminata hükmetmiştir. Yargıtay tarafından incelenen davada; tazminatla ilgili davalara bakmaya Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin bakmaya yetkili olduğu ifade edilerek Yerel Mahkeme hükmü bozulmuştur.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

51 Yorumlar

 • Savaş BÜLBÜL
  31/08/2021 at 10:22

  Merhaba noterden çocuğun yurtdisina çıkışı için noterden verdigim muvafakatnamenin bir süresi varımdır.or.2019 da aldım 2021 yılında yenilemem gerekirmi yada eşimle çocuğumun her yurtdisina çıkışında bu belge yenilenmek zorundasındır.
  Teşekkürler

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   01/09/2021 at 12:23

   Merhaba Savaş Bey,
   Muvakatname verirken belirli bir süre belirtmediyseniz, süresi bulunmamaktadır. Ancak muvafakatname isteyen ülkeler, güncel olmasını aramaktadır.
   İyi günler.

   Reply
   • Seval
    31/01/2022 at 14:59

    Merhaba Yaşar Bey,
    2.Evliliğimi yurt dışında yaşayan bir bey ile yaptım. Bende yurt dışında yaşıyorum.8 yaşında velayeti bende olan bir kızım var. Yurt dışına oturumu onaylandı onuda getireceğim. Fakat baba ile kişisel görüş günleri düzenlenmesi için mahkeme açtım henüz mahkeme sonuçlanmadı. Kızımj yurt dışına mahkeme sonuçlanmadan getirirsem ilerde bir sıkıntı yaşarmıyım

    Reply
    • Av. Yaşar Öksüz
     05/02/2022 at 18:37

     Merhaba Seval Hanım,
     Kişisel ilişkinin düzenlenmesi davasında, çocuğun menfaati esas alınır. Bu dava devam ederken veya sonrasında kişisel ilişki engellenmediği sürece çocuğun yurt dışına çıkmasında hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak hukuki destek alınması gerekir.
     İyi günler.

     Reply
 • Esra
  01/09/2021 at 11:41

  Eşim ceza evinde hüküm giymiş yurt dışına gezmeye çıkmak istiyorum çocuklarımı izin almadan götürebilir miyim ya da her hangi bir izin almaya gerek var mı

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   01/09/2021 at 12:26

   Merhaba,
   Çocuklarınızın velayeti sizde ise Anayasal seyahat hakkınızı kullanarak istediğiniz seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bazı ülkeler, çocuklarınızı kendi ülkelerine alırken muvafakatname istemektedir. Bu durumlarda, hüküm giymiş de olsa eşinizin muvafakatname vermesi gerekmektedir.
   İyi günler.

   Reply
 • Dilek
  08/09/2021 at 01:14

  Merhaba çocuğumun velayeti bende almanyaya 1 haftalık gezı için vize başvurusunda bulanacagım vize başvurusu için muvafakatname konsloslukta isteniyor mu ve isteniyorsa eski eşim muvafakatname yi vermiyor bununla ilgili mahkeme kararıyla muvafakatname alabilir miyim alabılıyorsak dava süreci ne kadar zamanda sonuçlanıyor

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   10/09/2021 at 09:50

   Merhaba,
   Bizim hukuk sistemimizde velayet hakkı kendisinde bulunan tarafın, çocukla gerek yurt dışı gerekse yurt içinde seyahat etmesi için bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak seyahat edilecek ülke, kendisini güvence altına almak için muvafakatname istemektedir. Bu evrakı isteyip istememek seyahat edilecek ülkenin egemenlik hakları içerisindedir. Muvafakatname istenilmesini engellemenin bazı hukuki çareleri mevcuttur. Bu çareler için hukuki yardım almanız daha sağlıklı olacaktır.
   İyi günler.

   Reply
 • Şule
  14/09/2021 at 21:13

  Merhaba ben yeşil pasaport kuyum eşimden dolayı iki oğlum var ilk evliligimden onlara yeşil pasaport çıkmıyor galiba ; ama bordo pasaport verildi vize gerekir mi çocuklarıma, velayet leri bende ve babalarından muhafakatname aldım

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   15/09/2021 at 06:52

   Merhaba,
   Seyahat edeceğiniz ülke konsolosluğundan bilgi almanız gerekmektedir.
   İyi günler.

   Reply
 • Ali can yıldırım
  19/09/2021 at 02:41

  Merhaba. Benim Eşim hem Türk hem Bulgaristan vatandaşı. Boşanma hazırlığı içersindeyiz anlaşmalı olarak. Protokolde çocukla alakalı birşey yazmıyor. Ve ben zamanında vekalet muvafakatname verdim. Çocuğumla beraber gittiler ve ona da Bulgaristan kimliği çıkardılar. En son olaylardan sonra tehdit ettiler beni birdaha yüzünü göremiyceksin çocuğun vs. Endişeleniyorum ben mahkemede bunu belirtsem çocuğumun yurt dışına götürülmesini istemiyorum diye. Sonuç ne olur ? Lütfen cevabınızı bekliyorum

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   19/09/2021 at 07:40

   Merhaba,
   Anlaşmalı boşanma davalarında kusur araştırması yapılmaz. Aynı şekilde çocuğun yurt dışı çıkışına engellemek için de karar verilemez. İlerleyen süreçte çok önemli bir hak kaybı yaşamamanız için hukuki destek almanızı tavsiye ediyorum.
   İyi günler.

   Reply
 • Emine
  13/10/2021 at 10:54

  İyi Günler,
  Boşanma sonrası velayeti bende bulunan kızım ve benim adıma yeşil pasaport aldık (boşanmadan sonra hizmet yılım dolduğu için) henüz kullanmadık. Sizce gideceğimiz ülkeye göre sorun yaşamamız yine de olası mı örneğin vize başvurusu yapmadan gezi planlamak istediğimiz durumlarda? Bu endişe ile harekete geçemiyorum, babasının durumundan dolayı görüş izni de kısıtlı ve pedagog eşliğinde yani bir hak kaybına sebebiyet vermemiz de söz konusu değil ayrıca babası zaten hiçbir şekilde iletişime geçmiyor 2 yıldır . Sizce nasıl yol izlemeliyiz? iyi çalışmalar

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   13/10/2021 at 13:00

   Merhaba,
   Yeşil pasaport, pek çok ülkeye vize almadan ya da kapıda vize alarak giriş yapabilmenizi sağlamaktadır. Muvafakatname ise seyahat edilen ülkenin, kendisini hukuken güvence altına almak için istediği bir evraktır. Vizesi olan kişiler dahi seyahat edecek ülkeye giriş yaparken muvafakate ihtiyaç duyabilmektedir. Bu bakımından yeşil pasaportunuz olsa da sizlerden muvafakatname istenebilir. Ancak her ülkenin kendine göre kuralları bulunduğu için “kesinlikle gerekir” ya da “asla gerekmez” denilmesi mümkün değildir. Seyahatiniz öncesinde, gideceğiniz ülkenin başkonsolosluğundan bilgi almanızı tavsiye ederim.
   İyi günler.

   Reply
 • Emine
  18/10/2021 at 07:16

  Vakit ayırıp bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederim,başarılar,iyi çalışmalar

  Reply
 • Mustafa
  19/10/2021 at 10:49

  Velayet anne’de olduğunda ve Almanya’ya evlenerek yerleşmek istediğinde, alman konsolosluğu çocuğa babasının onayı olmadan (Muvafakatname, Daima yurtdisinda yaşamasına onay veriyorum) vize vermiyor. Doğal olarak anne de yeniden evlendiği halde yeni ailesi ile almanyada birleşemiyor. Bu durumda hukuki bir yolu var mı çocuğa da babasının onayı olmadan alman konsolosluğundan vize alabilmek için?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   20/10/2021 at 08:57

   Merhaba,
   Bizim hukuk sistemimizde velayet hakkı kendisinde bulunan tarafın, çocukla gerek yurt dışı gerekse yurt içinde seyahat etmesi için bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak seyahat edilecek ülke, kendisini güvence altına almak için muvafakatname istemektedir. Bu evrakı isteyip istememek seyahat edilecek ülkenin egemenlik hakları içerisindedir. Muvafakatname istenilmesini engellemenin bazı hukuki çareleri mevcuttur. Bu çareler için hukuki yardım almanız daha sağlıklı olacaktır.
   İyi günler.

   Reply
  • Cenk
   16/01/2022 at 21:46

   Merhaba Yasar Bey, İnternette bulunmayan bir soru sormak istiyorum,
   Esimle halen evliyiz, 6 yasindaki cocugumuz hem Turk hem Rus vatandasi ve ortak veleyet. Aile mahkemesinden cocuk icin 2018 yilinda suresiz yurtdisi karari aldirttim. Yalniz havayolu polisi cocugun Rus pasaportu ile vize asim cezasi odeyip yurtdisna cikabilecegini soyledi. Rus pasaportuna tedbir aldirmak icin tekrar dava actim ama resdedildi. Kisacasi adina cikis yasagi olan cocugum Rus pasaportu ile kacirilabilirmi, cevap evet ise annesininde onayi ile karara itiraz edebilirmiyim

   Reply
   • Av. Yaşar Öksüz
    17/01/2022 at 06:55

    Merhaba Cenk Bey,
    Türk mahkemeleri tarafından, çocuğunuzun yurt dışı çıkışı hakkında bir yasak kararı uygulanmışsa, Türkiye’den çıkışı yasal olarak mümkün değildir. Çocuğunuzun Rus pasaportu olması da sonucu değiştirmeyecektir. Ancak hukuki olarak kendinizi güvence altına alabilmek için, yurt dışı çıkış kararı veren mahkemeye başvurmanızı ve yabancı kimlik numarası üzerinden de ilgili kurumlara müzekkere yazılmasını sağlayabilirsiniz.
    İyi günler.

    Reply
   • seval
    20/04/2022 at 18:02

    merhaba vefat eden eşimden 17 yaşına girecek olan bir kızım var şuanki evliliğimdeki eşim hllandada yaşıyo vize başvurusu yapacağız bir sıkıntı olur mu acaba

    Reply
    • Av. Yaşar Öksüz
     22/04/2022 at 10:49

     Merhaba,
     Eski eşinizin ölüm belgelerini ibraz etmeniz halinde sorun yaşamamanız gerekir. Ancak bu konular, vize uygulayan ülkenin egemenlik haklarından kaynaklandığı için kesin kanaat bildirmek sağlıklı olmaz.
     İyi günler.

     Reply
 • Songül
  05/11/2021 at 09:14

  Merhaba,
  Eşim ile çekişmeli boşandık. Çocuğumun full velayeti bende. Yurt dışı seyahatleri için muvakafakatname vermiyor. Kendimi sıkışmış olarak görüyorum . En azından şu şekilde ilerlesek bir çıkış yolu bulabilir miyiz?

  Ben vizeye başvursam, muvafakatname eksiği nedeniyle vize reddi alsam .Bu şekilde dava açıp, sonuç alabilir miyiz? Yoksa sıkış kaldık mı Türkiye’ye sonsuza kadar.

  Şimdiden teşekkürler

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   17/11/2021 at 14:55

   Merhaba,
   Bizim hukuk sistemimizde velayet hakkı kendisinde bulunan tarafın, çocukla gerek yurt dışı gerekse yurt içinde seyahat etmesi için bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak seyahat edilecek ülke, kendisini güvence altına almak için muvafakatname istemektedir. Bu evrakı isteyip istememek seyahat edilecek ülkenin egemenlik hakları içerisindedir. Muvafakatname istenilmesini engellemenin bazı hukuki çareleri mevcuttur. Bu çareler için hukuki yardım almanız daha sağlıklı olacaktır.
   İyi günler.

   Reply
 • Rojat
  07/11/2021 at 09:28

  Burgaristan d vizesi çıkaracağım kendim ve çocuklarim için eşim bulgaristanda çalişiyor çocuklarımın her yurtdışına çıkışında eşimden muhafakatname almam gerekiyormu bir kere alsam olurmu

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   17/11/2021 at 14:56

   Merhaba,
   Muvafakatnamenin bir defa alınmış olması yeterlidir. Ancak bazı ülkeler, güncel olmasını aramaktadır.
   İyi günler.

   Reply
 • Hamide
  21/12/2021 at 20:45

  Merhaba
  Eşimle anlaşmalı boşandım ve 3 yıl oldu çocuğumun veleyeti bende ama babadan muvafakat name almadan yurt dışına çıkamıyoruz baba bunu keyfi bir sebeple vermek istemiyor bunun için ne yapa bilirim bu konuda bilgi verebilir misiniz

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   22/12/2021 at 14:06

   Merhaba,
   Bizim hukuk sistemimizde velayet hakkı kendisinde bulunan tarafın, çocukla gerek yurt dışı gerekse yurt içinde seyahat etmesi için bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak seyahat edilecek ülke, kendisini güvence altına almak için muvafakatname istemektedir. Bu evrakı isteyip istememek seyahat edilecek ülkenin egemenlik hakları içerisindedir. Muvafakatname istenilmesini engellemenin bazı hukuki çareleri mevcuttur. Bu çareler için hukuki yardım almanız daha sağlıklı olacaktır.
   İyi günler.

   Reply
 • Mert
  23/01/2022 at 10:28

  Merhaba yaşar bey benimde sizden bilgi edinmek istediğim şey ilerleyen günlerde boşanma davası başlatmayı düşünüyorum fakat yurt dışına sezonluk çalışma için gitme durumum var . boşanma davası devam ederken pasaport almama veya vize almama bu durum engel olurmu.

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   26/01/2022 at 19:06

   Merhaba Mert Bey,
   Boşanma davası açılması seyahat etmenizi engellemez. Bu süreçte pasaport çıkartmanız veya vize almanız mümkündür.
   İyi günler.

   Reply
 • Mesude
  26/01/2022 at 22:59

  Merhabalar Çocuğumu Kanada’ya eğitim amaçlı götürmek istiyorum.Babası izin vermiyor .Muvafakatname vermesi gerekiyor bunun için aile mahkemesine başvuru yapsam olumlu sonuç alırmıyım veya ne yapabilirim.Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   27/01/2022 at 18:52

   Merhaba Mesude Hanım,
   Bugün gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesindeki detaylar doğrultusunda hukuken başvuru yapılması mümkündür.
   İyi günler.

   Reply
  • Barış yaniktaş
   10/02/2022 at 20:20

   Merhaba çocuğumun velayeti annesinde yurd dışına tatil için annem ve kız kardeşimle tatile göndermek istiyorum ben olmadan yardımcı olursanız sevinirim

   Reply
   • Av. Yaşar Öksüz
    12/02/2022 at 15:29

    Merhaba,
    Bu tür durumlarda hem annenin hem de babanın muvafakatname vermesi gerekir. Daha detaylı bilgi için hukuki destek almanız gerekir.
    İyi günler.

    Reply
 • Kemal bali
  07/02/2022 at 18:51

  Eşim çocukları yurt dışına kaçırdı geri getir miyor bununla alâkalı ne yapmalıyım

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/02/2022 at 15:04

   Kemal Bey merhaba,
   Mutlaka hukuki destek almalısınız. Buradan elde edeceğiniz bilgiler sizin için yeterli olmayacaktır.
   İyi günler.

   Reply
 • Ahmet Kemal
  13/03/2022 at 06:43

  Yaşar Bey Merhaba,
  Önümüzdeki ay iş için yurtdışına taşınıyoruz. Ben önden gideceğim, arkadan da eşim ve 2 yaşında kızım gelecek. Ne yapmalıyız? Muvaffakatname gerekli midir, gerekliyse apostil edilmiş şekilde mi olmalıdır?

  Teşekkür ediyorum,
  Saygılarımla,

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   13/03/2022 at 12:30

   Merhaba Ahmet Bey,
   Sürpriz bir durumla karşı karşıya kalmamanız için muvafakatanme çıkartmanızı tavsiye ediyorum. En yakın notere gitmeniz ve çocuklarınızın anne ile yurt dışına çıkabileceklerine dair muvafakatname vermek istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Aksi durumda anne, çocukları yurt dışına çıkartmakta sorun yaşayabilir.
   Apostil, mahkeme kararlarının uluslarası geçerliliği bakımından uygulanmaktadır. Bu sebeple apostile ihtiyaç bulunmamaktadır.
   Daha detaylı bilgi için hukuki danışmanlık almanız gerekir.

   İyi günler.

   Reply
 • Merve
  03/04/2022 at 07:26

  Evliyken eşim çocuğumu benimde iznim olmadan yurtdisina cikarabilir mi ?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   08/04/2022 at 07:16

   Merhaba,
   Belirli şartların gerçekleşmesi halinde çıkarabilir.
   İyi günler.

   Reply
 • esin
  05/04/2022 at 07:18

  Merhaba Yaşar Bey,
  5 yıl önce anlaşmalı boşandım, 11 yaşında velayeti bende olan bir kızım var. Şuan yeniden evlendim ve eşim Fransa vatandaşı orada yaşıyor. Aile birleşimi yaptık benim vizem var fakat kızıma muvafakat name istedi Fransa konsolosluğu ama baba sorun yapıyor ve vermiyor. Mahkemeden talep edip alabiliriyim. Avukat ile görüştüm ama babadan alacaksınız diyor hakimle görüşmüş bu şekilde bilgi verdi, fakat okuduklarım hep tersini yazıyor. Nasıl yol izleyeceğim kızımı götürmem mümkün mü mahkeme yolu var mı?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   08/04/2022 at 07:28

   Merhaba Esin Hanım,
   Yaşadığınız sorun, Tük Kanunlarından kaynaklanmayan ve vize uygulayan ülke tarafından ortaya çıkan bir sorundur. Bu konuda vize uygulayan ülke tek yetkili olduğu için sorunun kesin bir çözümü de bulunmamaktadır. Bazı ülkeler, muvafakatname dahi aramazken bazı ülkeler mahkeme kararını yeterli görmekte, bazıları ise muvafakatname dışında hiçbir evrakı kabul etmemektedir. İnternet ortamındaki bilgi kirliliği de buradan kaynaklanmaktadır. Sizin durumunuzda babadan rıza alabilseydiniz zaten mahkemeye ihtiyaç olmazdı. Bu yönüyle hukuki menfaatinizin bulunduğunu ispat ederek Aile Mahkemesinde dava açmalısınız.
   İyi günler.

   Reply
 • hande kaya
  10/04/2022 at 20:50

  Merhaba, anlaşmalı boşanma protokolü ile dava açacağım velayeti bende olacak. Olası yurtdışına çıkış durumunda gidilecek ülkenin muvafakatname istemesi halinde ileride izin almak zorunda kalmamak için boşanma protokolüne babasının, çocuğun yurtdışına çıkabilmesine izin verdiğine dair ya da muvafakatname yerine geçecek bir madde ekleyebiliyor muyuz?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   11/04/2022 at 07:41

   Merhaba,
   Ekleyebilirsiniz. Ancak boşanmanın feri bir uyuşmazlık olmayacağı için boşanma ilamına yazılmama ihtimali oldukça yüksektir.
   İyi günler.

   Reply
 • Selçuk Kocaoğlu
  10/08/2022 at 10:52

  Yaşar hocam iyi çalışmalar. Çocuğum (10 yaş) ile yurt dışı seyahati yapmak istiyorum. Eşimle de boşanık veya ayrı değiliz. Eşim havaalanına bizi bırakacak, orada da illa muvafakatname istenir mi? Polise de sordum ancak tam cevap veren olmadı. Yani eşim polise benim iznim dahilinde gidiyor demesi yeterli olmuyor mu? Hukuki bir dayanağı var mıdır, bilginiz varsa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   12/08/2022 at 10:17

   Merhaba Selçuk Bey,
   Muvafakatnameye yine de ihtiyacınız olacaktır. Muvafakatname, Türk mercileri tarafından değil; yabancı ülke mercileri tarafından istenilmektedir.
   İyi günler.

   Reply
 • Canan
  21/08/2022 at 15:45

  Merhaba
  Biraz karışık bir dırumumuz var . ABD ve Türk vatandaşıyız. Eşimle ayrılma aşamasındayız ancak herhangibir hukuki süreç başlamadı. Şuan Türkiyedeyim ancak çok yakında ikametgamızın olduğu ABD deki evimize döneceğiz. Çocuklarımın babası da orda ve bizim dönmemizi istemiyor. Ben tedbirimi aldım gibi bir ifade kullandı ancak ikametgahımızın olduğu ABD ye dönerken bir sorun yaşarmıyım veya bunu nasıl engellemiş olabilir. Bunu öğrenebileceğim bir kurum var mı ?
  Teşekkürler .

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   22/08/2022 at 09:20

   Merhaba Canan Hanım,
   İlettiğiniz konular hukuki danışmanlık gerektirmektedir. Bizlerle iletişim kurarak hukuki danışmanlık alabilirsiniz.
   İyi günler.

   Reply
 • EGE
  27/02/2023 at 15:48

  merhabalar benim oğlumun velayetinin %50 si bende %0 si annesinde yani bu durumda muvafakat alınması verilmesi söz konusumudur?

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   07/03/2023 at 10:33

   Merhaba,

   İfade ettiğiniz durumda da muvafakatname alınması gerekmektedir.

   İyi günler.

   Reply
 • Kamil
  09/03/2023 at 13:40

  Merhaba. Eşimle anlaşmalı olarak boşandık ve oğlumuza ortak velayet aldık. boşandıktan sonra benim de iznimle 4,5 yaşındaki oğlum eski eşimle birlikte İngiltereye yerleşti. Ancak eski eşim beni her yerden engelledi ve oğlumla hiçbir şekilde görüşemiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Velayet davası da açmak istiyorum sonrasında. Bunun için ne yapabilirim? Şimdiden teşekkürler

  Reply
  • Av. Yaşar Öksüz
   09/03/2023 at 14:01

   Merhaba,

   Ortak velayet hükümleri doğrultusunda eşit haklara sahipsiniz. Bu sebeple velayet ve çocuk kaçırma başta olmak üzere hukuki başvurularda bulunmanız mümkündür. Bu konuda yaşadığınız şehirde bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

   İyi günler.

   Reply

Yorum Bırak