Menü
Miras Davaları

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddi hakkında merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasın hükmen reddi, kanundan kaynaklanan mirasın reddi türüdür. Medeni Kanun madde 605 hükmüne göre; “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Söz konusu hükme göre miras bırakanın vefat ettiği tarihte; terekenin borca batık olduğu, resmi şekilde belirlenmiş veya açıkça anlaşılır nitelikte bulunuyor ise mirasın reddedildiği karine olarak kabul edilir. Reddi miras ise başkaca bir şekil şartına tabidir.

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi İle Mirasın Gerçek Reddi Aynı Mıdır?

Mirasın reddi, iki şekilde gerçekleşebilir: mirasın hükmen reddi veya mirasın gerçek reddi. Mirasın hükmen reddi ve mirasın gerçek reddi birbirinden farklıdır. Mirasın gerçek reddi, Medeni Kanun madde 609’a göre; ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız beyanlarını Miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilir. Söz konusu hükme göre; mirasın gerçek reddinde, ret iradesinin yazılı veya sözlü olarak mahkemeye bildirilmesi şartı aranır.

Bununla beraber mirasın hükmen reddedilmesinde, mahkemeye başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mirası reddetme süresi olan 3 aylık süreyi, mirası örtülü olarak kabul etmeden geçiren kimse için, mirasın hükmen reddedildiği kabul edilir. Diğer yandan mirasın gerçek reddinde, miras bırakanın borca batık halde olması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır; mirasçılar sebep göstermeksizin mirası reddedebilir. Buna karşılık mirasın hükmen reddedilmiş kabul edilmesi için miras bırakanın borca batık olduğu açıkça anlaşılır olmalı veya resmi şekilde ispat edilmiş olmalıdır.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Nasıl Açılır?

Mirasın hükmen reddi davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde bir dilekçe marifeti ile açılır. Söz konusu davada, miras bırakanın borca batık olduğunun ispatı gerekir. Bu ispat, resmi bir belgeye dayanabilir. Resmi bir belgeye dayanmayan borca batık halleri bakımından; mahkeme nezdinde, miras bırakanın banka, tapu kayıtları, araç bilgi sistemleri, SGK kayıtları, zabıta marifeti ile alacak ve borçlarının araştırılması talep edilebilir.

Mahkemece miras bırakanın malvarlığı sorgulanır ve malvarlığında yer alan aktif (alacak) değerler ve pasif (borç) değerler hesaplanmak suretiyle miras bırakanın borca batık olup olmadığı hususu karara bağlanır. Bu hususta verilecek hüküm tespit niteliğinde olup; mirasın hükmen reddi için özellikle dava açılmasına gerek yoktur.

Mirasın Hükmen Reddi Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Mirasın hükmen reddi davasında, genel yetki kuralları geçerli olup; yetkili mahkeme davalının son yerleşim yeri mahkemesidir. Mirasın hükmen reddi davası açmak için davada husumet bulunması yani davanın birine yöneltilmesi gerekir. Bu takdirde davanın yöneltileceği kişiler “tereke alacaklıları” olup; herhangi bir tereke alacaklısına karşı dava yöneltilebilir.

İstanbul Adliyesi

Hükmen Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Mirasın hükmen reddedilmiş kabul edilmesi için dava açma imkanı bulunsa da; bu yol zorunlu değildir. Tereke açıldıktan sonra mirası reddetme süresi 3 aydır. Bu sürenin sessiz geçirilmesi yani herhangi bir beyanda bulunulmayıp aynı zamanda mirasın örtülü olarak kabul edilmemesi halinde miras hükmen reddedilmiş sayılır. Mirasın örtülü olarak kabul edilmesi halinde ise mirası hükmen reddetme hakkının kaybedileceği Yargıtay içtihatlarında da vurgulanmıştır.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/18187 E., 2020/7985 K., 02.12.2020 T.

Ölüm tarihi itibariyle, murisin tüm malvarlığı terekenin aktifini, tüm borçları ise terekenin pasifini oluşturur. Terekenin pasifinin aktifinden fazla olması; terekenin ödemeden aczini ve dolayısıyla da terekenin borca batık olduğunu gösterir. Ancak, tereke borca batık olmasına rağmen Türk Medeni Kanununun 610/2 maddesinde açıklandığı şekilde tereke işlemlerine karışan, tereke mallarını gizleyen veya kendine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

TMK’nin 610/2. maddesinde “…Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya miras bırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan, ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine mal eden mirasçı, mirası reddedemez…” hükmü yer almaktadır. Madde metninden de anlaşıldığı üzere; yasa koyucu mirasçılardan birinin tereke işlerine gereğinden fazla karışmasının mirası örtülü kabul anlamına geleceğini ve tıpkı açık kabulde olduğu gibi, ret hakkının bu mirasçı bakımından sona ereceğini düzenlemiştir.

Mirasın hükmen reddedildiğinin tespiti için ayrı bir dava açılabileceği gibi, tereke alacaklıları tarafından mirasçılara karşı açılan bir davada def’i yani bir çeşit itiraz olarak ileri sürülebilir. Aynı zamanda tereke alacaklıları tarafından yapılan icra takibinde itiraz olarak da ileri sürülebilir. Bu takdirde mahkeme, mirasın hükmen reddedildiğini ispatlamak için mirasçılara uygun bir süre verecektir. İspat, resmi bir belge ile yapılabileceği gibi; miras bırakanın vefat ettiği tarihteki malvarlığının araştırılması mahkemeden de talep edilebilir.

Yargıtay içtihatlarında da ifade edildiği üzere mirasın hükmen reddinin tespit edilmesi bir süreye bağlı olmayıp, mirasçılar alacaklılara karşı açacakları tespit davası ile terekenin borca batık olduğunun tespitini her zaman talep edebilir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/18572 E., 2019/8236 K., 18.09.2019 T.

Türk Medenî Kanununun 605/1. maddesinde “gerçek ret”, 605/2. maddesinde ise “hükmen ret” düzenlenmiştir. TMK’nın 605/1. maddesi uyarınca miras ancak üç ay içinde reddolunabilir. “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Bu hüküm çerçevesinde, mirasın hükmen reddi bir süreye tabi olmayıp, mirasçılar, alacaklılara karşı açacakları tespit davası ile terekenin borca batık olduğunun tespitini her zaman isteyebilecekleri gibi, mirasçılara karşı açılacak davada defi olarak da her zaman terekenin borca batık olduğu ileri sürülebilecektir.

Mirasın Hükmen Reddi İcra Takibinin Durdurulması Mümkün Mü?

Mirasın hükmen reddinin, icra takibini durdurması mümkündür. Nitekim mirasın hükmen reddi, icra takipleri açısından itiraz niteliğindedir. Tereke alacaklıları tarafından gönderilen ödeme emrine, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde mirasın hükmen reddedilmiş olması gerekçesi ile itiraz edilebilir. Söz konusu itirazı ispatlamak içine aciz vesikası gibi resmi bir belgeye sahip olunmaması halinde, miras bırakanın vefat ettiği tarihte açıkça borca batık olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Bu inceleme İcra Mahkemesi tarafından yapılamaz. İcra Mahkemesi, genel mahkeme niteliğinde olan Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması için mirasçılara uygun bir süre verir. Söz konusu süre içerisinde, Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, mirasın hükmen reddedildiğinin tespiti istenir. Mirasın hükmen reddi gerekçesi ile duran icra takibi, mahkemenin mirasın hükmen reddine dair verdiği tespit kararıyla iptal edilir.

Terekenin Borca Batık Olması Nedir?

Tereke, miras bırakanın malvarlığı, tüm hak ve borçlarına verilen isimdir. Terekenin borca batık olması, miras bırakanın malvarlığın; sahip olduğu alacaklar ve borçlar karşılaştırıldığında, borçlarının alacaklarından fazla olması durumudur.

Mirasın Hükmen Reddi

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespitini Nasıl Sağlarım?

Terekenin borca batık olduğu icra takibi neticesinde verilen aciz vesikası gibi bir resmi belge ile ispatlanabilir. Bununla beraber terekenin borca batık olduğunun tespiti, mahkeme nezdinde talep edilebilir. Terekenin borca batık olduğunun tespiti, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca Asliye hukuk Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Nitekim Yargıtay İçtihatları da bu yöndedir.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, 2017/3390 E., 2021/1571 K., 08.03.2021 T.

Dava, TMK 605/1. maddesi gereğince mirasın gerçek reddine ilişkin olmayıp alacaklıya husumet yöneltilerek açılmış bulunduğundan TMK 605/2. maddesi gereğince terekenin borca batık olduğunun tespiti (hükmen ret) isteğine ilişkindir. Mirasın hükmen reddine ilişkin davalara bakma görevi asliye hukuk mahkemelerine aittir.

Terekenin borca batık olduğuna dair tespit yapılırken, miras bırakanın tüm malvarlığı incelenir. Miras bırakanın sahip olduğu taşınır-taşınmaz malvarlıkları, bankalar nezdindeki birikimleri, tüm alacak ve borçları gibi hususlar araştırılır. Bu doğrultuda terekede yer alan, aktif (alacak) ve pasif (borç) değerler karşılaştırılır. Borçların alacaklardan fazla olması halinde terekenin borca batık olduğuna hükmedilir. Nitekim Hukuk Genel Kurulu da vermiş olduğu yakın tarihli bir kararında terekenin borca batık olduğunun aciz vesikası ile ispatlanması veya mahkeme nezdinde araştırılması gerektiğini ifade etmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2020/347 E., 2021/6 K., 02.02.2021 T.

Mirasın hükmen reddine ilişkin olarak açılan davalarda, terekenin açıkça borca batık olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. İcra takibi sonunda aciz vesikası düzenlenmesi halinde terekenin borca batık olduğu kabul edilir. Aksi halde terekenin murisin ölüm tarihinde borca batık olup olmadığı, murisin malvarlığı bulunup bulunmadığının usulüne uygun olarak, bankalar, trafik tescil müdürlüğü, vergi daireleri, belediyeler, tapu müdürlüğü v.b. kurum ve kuruluşlardan sorulması, murisin alacak ve borçları zabıta marifetiyle de araştırılarak aktif malvarlığı ile takibe konu borç miktarı göz önünde tutularak aktif ve pasifinin tereddüde neden olmayacak şekilde belirlenmesi, mirasçının mirası kabul anlamına gelen davranışlarda bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir.

Yazar Hakkında

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık hizmeti vermektedir. Uzmanlık alanı, aile hukukundan kaynaklanan davalardır. Boşanma avukatı olarak Milliyet/Pembenar ekinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Yorumlar

    Yorum Bırak